Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (3) )

Obsah

Članky
H o d á s, M.: Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges) ... 201
H a m u ľ á k, O.: Suverenita státu včera a dnes – k dynamice pojmu a hermeneutickým posunům v jeho chápání ... 222
V ý b o c h, J.: Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z pohľadu posudzovania ich prijateľnosti ... 240
K u r i l o v s k á, L. – L e n h a r t o v á, K.: EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície ... 263
K l i m e k, L. – K l i m e k, R.: Genéza vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ ... 271

Z vedeckého života
S ť a h u l o v á, S.: Medzinárodná vedecká konferencia Trestný čin – trestnoprávne a kriminologické aspekty ... 293
D r g o, J. – S i s k o v i č, Š: Správa z medzinárodnej on-line vedeckej konferencie Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie ... 294
.
Recenzie a anotácie
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A. (eds.): Pramene práva na území Slovenska II. (T. Gábriš) ... 298
J a n k u v, J. – L a n t a j o v á, D. a kol.: Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky (M. Sumková) ... 300
H a m u ľ á k, O.: Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie (M. Hodás) ... 303
H a n d r l i c a, J.: Jaderné právo (Právní rámec pro mírové využívaní jaderné energie a ionizujícího záření)(M. Novotná) ... 305


Contents

Articles
H o d á s, M.: Relationship of liberty, security and rule of law (inter arma silent leges) ... 201
H a m u ľ á k, O.: State Sovereignty Than and Now – on the Dynamics of the Concept and Hermeneutical Shifts in its Understanding ... 222
V ý b o c h, J.: Some issues of arbitration clauses in consumer contracts from the view of assessment of their acceptability ... 240
K u r i l o v s k á, L. – L e n h a r t o v á, K.: EU as an open way of restorative justice ... 263
K l i m e k, L. – K l i m e k, R.: Genesis of the Mutual Recognition of Judicial Decisions in Criminal Matters in the EU ... 271

From Scientific Life
S ť a h u l o v á, S.: International Scientific Conference “Crime – Criminal and Criminological Aspects“ ... 293
D r g o, J. – S i s k o v i č, Š: Report from the international online scientific conference “Reform Optimization of Teaching the History of the State and Law – New Challenges for the 21st Century“ ... 294

Book Reviews and Annotations
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A. (eds.): Sources of law in the territory of Slovakia II. (T. Gábriš) ... 298
J a n k u v, J. – L a n t a j o v á, D. et al: International contract law and its interaction with law of the Slovak Republic (M. Sumková) ... 300
H a m u ľ á k, O.: European warrant, three constitutional courts and dominance of EU law (M. Hodás) ... 303
H a n d r l i c a, J.: Nuclear law (Legal framework for peaceful utilization of nuclear energy and ionizing radiation) (M. Novotná) ... 305

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET