Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (3) )

Obsah

V o z á r, J.: Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) ... 217
K o b e r, J.: Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky (II.) (pokračovanie článku z predchádzajúceho čísla) ... 232
K o b e r, J.: „Československá cesta“ v nuptuačním zastoupení? Změny právních úprav a jejich kritika ... 245
K l u č k a, J.: Aplikácia medzinárodného práva ... 264
H o d á s, M.: Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby ... 280

Informácie
D o m i n, M.: Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku ... 295

Z vedeckého života
K r á l i č k o v á, B.: Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky) ... 310
K r o p a j, M.: Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie – efekty, príležitosti a riziká ... 313

Recenzie a anotácie
K r á l i k, A.: Náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva (K. Kalesná) ... 319
Š k o p, M.: ... právo jazyk a příbeh (E. Bárány) ... 321
H a m u ľ á k, O.: Integrujíci se Evropa a suverenita České republiky (M. Káčer, L. Berdisová) ... 324
K o š i č i a r o v á, S.: Správny poriadok. Komentár (M. Srebalová) ... 327
S t r a p á č, P. a kol.: Orgány obchodných spoločnosti a družstva s judikatúrou (D. Treščáková) ... 328
S u c h o ž a, J. – B u j ň á k o v á, M. – Č e r v e n á, K. – . T r e š č á k o v á, D. – M a r j á k, D.: Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v systéme regulácie ekonomiky (L. Cisko) ... 330


Contents

Articles
V o z á r, J.: Europeization of unfair competition law (Inaugural lecture) ... 217
K o b e r, J.: The Limitation of Marriage by Proxy on the Ground of Sex and Disputes of the Older Czechoslovak Legal Doctrine (II.) (continuation of article from previous issue) ... 232
K o b e r, J.: There a Czechoslovak Way of Marriage by Proxy? Legal Changes and its Critics ... 245
K l u č k a, J.: Application of Public International Law ... 264
H o d á s, M.: Regulation of the European Union from the point of view of legislation ... 280

Information
D o m i n, M.: Objective scope of the mechanism of countersigning acts of the Head of the State in Spain ... 295

From Scientific Life
K r á l i č k o v á, B.: Proceedings of international conference „20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects” (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky) ... 310
K r o p a j, M.: Research forum 2014: EU Structural support for research and innovation – effects, opportunities and risks ... 313

Book Reviews and Annotations
K r á l i k, A.: Compensation for damage caused by violation of competition law (K. Kalesná) ... 319
Š k o p, M.: ... law, language and story (E. Bárány) ... 321
H a m u ľ á k, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic (M. Káčer, L. Berdisová) ... 324
K o š i č i a r o v á, S.: Code of Administrative Procedure. Comments. (M. Srebalová) ... 327
S t r a p á č, P. et al.: Bodies of companies and cooperatives with case-law (D. Treščáková) ... 328
S u c h o ž a, J. – B u j ň á k o v á, M. – Č e r v e n á, K. – T r e š č á k o v á, D. – M a r j á k, D.: Efficiency of selected legal mechanisms and economic and financial instruments in the system of regulation of economy (L. Cisko) ... 330

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET