Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (3) )

Obsah

Články
L a z a r, J.: Hodnotová orientácia navrhovaného slovenského kódexu súkromného práva a zásada ochrany slabšieho subjektu ... 205
C h o v a n c o v á, K.: Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu v Paríži (Problémy súčasnej aplikačnej praxe) ... 220
N o v o t n á, M. – U h l i a r o v á, M.: Mechanizmy uplatňovania práva na náhradu jadrovej škody z pohľadu pôvodnej a novej slovenskej zodpovednostnej jadrovej legislatívy a civilného procesu ... 238
R u š i n, M.: Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?) ... 256
P u š k á r o v á, E.: Whistleblowing a jeho ochrana v kontexte práva na slobodu prejavu vo vybranej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva ... 268

Právo a spotrebiteľ
M i c k l i t z, H. W. (preklad M. Jurčová): Potrebujú spotrebitelia a obchodníci novú architektúru spotrebiteľného práva? Podnet na zamyslenie ... 285

Z vedeckého života
Z á v a d s k á, E.: Správa z konferencie Ako právo reaguje na novoty ... 303
L e n g y e l o v á, D.: Správa z medzinárodnej konferencie Systémy ochrany ľudských práv: európske a ázijské ... 310

Recenzie a anotácie
M o l e k, P.: Materiální ohnisko ústav: věčný limit evropské integrace? (J. Svák) ... 313
G e r l o c h, A. − B e r a n, K. a kol.: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu (O. Urban) ... 316


Contents

Articles
L a z a r, J.: Value orientation of the draft Slovak Private Law Code and the principle of protection of weaker party ... 205
C h o v a n c o v á, K.: The New ICC Arbitration Rules – Current Issues in Arbitration Practice ... 220
N o v o t n á, M. – U h l i a r o v á, M.: Mechanizmy uplatňovania práva na náhradu jadrovej škody z pohľadu pôvodnej a novej slovenskej zodpovednostnej jadrovej legislatívy a civilného procesu 21 s. ... 238
R u š i n, M.: Undertaking as the object of the legal relations (Is an undertaking the collective thing?) ... 256
P u š k á r o v á, E.: Whistleblowing and its protection in the context of the right to the freedom of expression within the selected judgements of the European Court of Human Rights ... 268

Law and consumer
M i c k l i t z, H. W. (preklad M. Jurčová): Do Consumers and Businesses Need a New Architecture of Consumer Law? A Thought-Provoking Impulse ... 285

From Scientific Life
Z á v a d s k á, E.: Report from the conference How Law Reacts to the News ... 303
L e n g y e l o v á, D.: Report from the international conference Systems of Protection of Human Rights: European and Asian ... 310

Book Reviews and Annotations
M o l e k, P.: Material focus of constitutions: An eternal limit of the European integration? (J. Svák) ... 313
G e r l o c h, A. − B e r a n, K. et al.: Function and Position of Legal Liability in Recent Legal Order (O. Urban) ... 316

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET