Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(4) )

Články
Ovečková, O.: Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti (s osobitným zreteľom na ochranu minoritných akcionárov) ... 273
Ovečková, O.: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti (Vstup do problematiky) ... 274
Suchoža, J.: Vybrané problémy práva akciových spoločností ... 280
Žitňanská, L.: Základné zásady súkromného práva a ochrana menšinových akcionárov ... 287
Špirko, J.: Aproximácia práva akciových spoločností ... 300
Stesslová, M.: Právne postavenie minoritných akcionárov v rámci fúzie a rozdelenia akciových spoločností podľa európskych smerníc, rakúskeho práva a slovenského práva ... 312
Patakyová, M.: Niektoré aspekty právnej úpravy zamestnaneckých akcií ... 325
Grúň, L.: Možnosti finančného práva pri riešení niektorých otázok fungovania akciovej spoločnosti ... 330

Z vedeckého života
Králik, J.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Ladislava Balka ... 337

Recenzie a anotácie
Rezimierz Opalek: Studia z teorii i filozofii prawa (Štúdia z teórie a filozofie práva) (Bröstl, A.) ... 342
Ladislav Balko: Bankové právo (Králik, J.) ... 345
Martina Urbanová: Sociální kontrola a právo (Čeplíková, M.) ... 348

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET