Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(4) )

Články
Orosz, L.: Všeobecné ústavné princípy - základná charakteristika, význam a spôsob ich vyjadrenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky ... 325
Kráľ, J.: Princípy základných práv a slobôd v Ústave Slovenskej republiky ... 338
Košút, V.: Povinnosti (obmedzenia) základných práv a slobôd ... 350
Zoubek, V.: Civilizační hodnoty a právní principy ... 353
Šejvl, M.: Principy v rozhodování Evropského soudního dvora ... 377
Brhlíková, R.: Právne princípy v EÚ/ES ... 386
Čeplíková, M.: Ústavný princíp pluralizmu v duchovnej oblasti a jeho uplatnenie v prameňoch práva Slovenskej republiky ... 398
Júda, V.: Princíp právnej istoty versus retroaktivita v práve ... 403
Dulak, A.: K princípu zmluvnej slobody v súkromnoprávnych vzťahoch ... 408
Čipkár, J.: Právne princípy ako súčasť právnej kultúry ... 413
Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva ... 423

Z vedeckého života
RR časopisu Právny obzor: Za kolegom JUDr. Milošom Řehůřkom, DrSc. ... 431

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET