Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(4) )

Články
Dubová, I.: Nová právna úprava obchodného registra ... 295
Ďurica, M.: Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach obchodného registra (procesné súvislosti) ... 306
Pala, R.: Sloboda usadzovania spoločností vo svetle novej judikatúry ESD: Inspire Art. Potenciálny dopad na európske a slovenské právo obchodných spoločností ... 317
Čavojský, P.: Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (niektoré aspekty právnej úpravy) ... 334
Sabo, M.: K problematike výšky úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch ... 347

Diskusia
Tóthová, K.: Niekoľko úvah k novele zákona o utajovaných skutočnostiach ... 351

Z vedeckého života
Ovečková, O.: Konferencia o “Aktuálnych otázkach obchodného práva” ... 354
Jurčová, M. - Laclavíková, M.: VIII. Lubyho právnické dni. Medzinárodná vedecká konferencia: Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva ... 355
Babjak, J.: Medzinárodná konferencia pri príležitosti 40. výročia činnosti Ústavného súdu Macedónie ... 360
Rosputinský, P.: Stretnutie katedier medzinárodného práva českých a slovenských fakúlt ... 363

Recenzie a anotácie
Craig, P. - De Búrca, G.: EÚ Law. Texts, Coses and Materials (E. Bárány) ... 367
Wright, G. - Nemec, J. (ed.): Management veřejné správy - teorie a praxe (zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy) (P. Kukliš) ... 378

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET