Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(4) )

Články
Klučka, J.: Miesto a úloha medzinárodného práva v medzinárodnom obchodnom styku (habilitačná prednáška) ... 299
Bárány, E.: Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (I. časť) ... 305
Stehlík, V.: Účinky rozhodnutí Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce ... 312
Barancová, H.: Antidiskriminačný zákon a zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ... 335
Zavacká, K.: Slovenský štát (1939 - 1945) a cenzúra ... 349
Fábry, B.: Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti ... 370
Záhora, J.: Polícia v boji proti kriminalite - história a súčasnosť ... 380

Diskusia
Tóthová, K.: Možno riadiť smernicami výkon štátnej správy uskutočňovaný samosprávou? ... 392

Z vedeckého života
Ovečková, O.: Medzinárodné vedecké sympózium o aktuálnych problémoch tvorby práva ... 394
Judiak, P. - Beňa, J.: Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch ... 397
Ovečková, O.: Ocenenie významného vedca ... 399

Recenzie a anotácie
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta (L. Lapšanský) ... 400
Dvořák, J.: Mejetkové společenství manželů (J. Lazar) ... 401
David, V. - Skadký, P. - Zbořil, F.: Mezinárodní právo veřejné (J. Azud) ... 403
Zborník: Vývoj práva v Československu v rokoch 1945 - 1989 (A. Šandorfiová) ... 404
Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí (P. Malík) ... 410

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET