Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (4) )

Články

K l u č k a, J.: Koncepcia vedeckej práce a výučby v odbore medzinárodného práva verejného (Prednáška prednesená v rámci konania na menovanie na profesora na PF MU v Brne) ... 325
C s a c h, K.: Význam výkladu sekundárneho európskeho práva pre výklad národného práva ... 331
A z u d, J.: Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení ... 341
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Spolunadobudnutý majetok manželov (koakvizícia), osobitný (výlučný) majetok manželov a ich vyjadrenie v právnom úkone mortis causa - testament ... 358
P u c h o v s k ý, J.: Inkské trestné právo ... 371

Diskusia
G r ú ň, L.: Finančné právo a jeho systém ... 382

Z vedeckého života
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia "Štát a právo v rokoch 1848-1918" ... 390
Š o r l, R. - G á b r i š, T.: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě ... 391
B r ň á k, P.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Erika Láštica ... 393

Recenzie a anotácie
Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (O. Ovečková) ... 396
Zborník (Ne)Rovnosť a rovnoprávnosť (E. Gogoláková) ... 398
Mosný, P. - Hubenák, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku (R. Jáger) ... 403


Articles

K l u č k a, J.: A Concept of Scientific Work and Instruction in the Domain of the Public International Law ... 325
C s a c h, K.: The significance of interpretation of the secondary Europena law for the interpretation of national law ... 331
A z u d, J.: The Sovereignty of the State and Some Questions of its Limits ... 341
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Coaquisitio Coniugalis Property, Separate Property of Spouses and their Manifestation in the Legal Acts Mortis Causae - the Last Wills ... 358
P u c h o v s k ý, J.: Inca criminal law ...371

Discussion ... 382

From Scientific Life ... 390

Book Reviews and Annotations ... 396

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET