Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (4) )

Články
O v e č k o v á, O.: Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva ... 251
B l a h o, P.: Vlastnícke právo a držba v československom občianskom práve v rokoch 1950 – 1983 (Historickoprávna štúdia) ... 267
Š v i d r o ň, J.: Technická tvorba a právo na Slovensku v premenách šiestich desaťročí ... 284
Ď u r e c h o v á, J.: Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv, ich vznik, súčasné práce na treťom doplnenom vydaní a možnosti ich aplikácie v praxi ... 303
O p e t t, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí ... 318

Diskusia
M a x i m a, Ľ.: Preskúmanie rozhodnutí daňových orgánov ... 328

Informácie
V y š n ý, P.: Náčrt pozemkového práva Aztékov ... 336

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: Osemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc. ... 345
J a n á č, V.: Správa z konferencie „Aktuálne otázky obchodného práva“ ... 347
S ý k o r a, M.: Medzinárodný seminár „Dane v medzinárodných súvislostiach“ ... 352
V i k t o r y o v á, J.: Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. ... 353

Recenzie a anotácie
O v e č k o v á, O. a kol.: Obchodný zákonník – komentár, 1. a 2. zväzok (T. Weissová) ... 357
T e l e c, I. – T ů m a, P.: Autorský zákon. Komentář (J. Švidroň) ... 357
H u s á r, J.: Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo – náčrt teórie a systému (V. Janáč) ... 360
M r á z a, S.: Medzinárodné právo verejné (J. Chovanec) ... 362


Articles
O v e č k o v á, O.: The relationship of the Commercial Code and the Civil Code with accent to selected institutes of commercial contract law ... 251
B l a h o, P.: Property right and tenure in the Czechoslovak civil law in the years 1950 – 1983 (Historical law study) ... 267
Š v i d r o ň, J.: Legal protection of technological inventions in Slovakia ... 284
Ď u r e c h o v á, J.: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, their formation, current works on the third edition and possibilities of their use in practice ... 303
O p e t t, L.: Legal certainty and foreseeability of court decisions ... 318

Discusion ... 328
Informations
... 336
From Scientific Life
... 345
Book Reviews and Annotations
... 357

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET