Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (4) )

Obsah

Články
K u k l i š, P.: Právna úprava štátnych symbolov v Slovenskej republike ... 319
N i k o d ý m, D.: K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky ... 330
K u r i l o v s k á, L. – T r e l a j, C.: Výpoveď obvineného ako dôkaz v trestnom konaní ... 341
A d a m o v, N.: Vybrané otázky autorského práva v oblasti hudobnej tvorby (I. časť). Problematika citácie, epigónstva a plagiátu v nadväznosti na právnu ochranu hudobného diela ... 351
J a n á č, V.: Prevod listinnej akcie a odstúpenie od zmluvy o kúpe listinnej akcie ... 364

Informácie
V y š n ý, P.: Osobné právo Aztékov so zameraním na aztécke otroctvo ... 375

Z vedeckého života
Š k r o b á k, J.: Pocta profesorovi Slovinskému. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie ... 387
V o z á r, J.: Seminár Korupčné prejavy v súdnictve – príčiny, riešenie ... 389

Recenzie a anotácie
Š a m a l í k, F.: Ústava sevřená v protikladech resaurace (J. Macej) ... 392
J ä g e r, P., M o l e k, P.: Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova (J. Vozár) ... 394
Š k o p, M.: Právo v postmoderní situaci (M. Jančo) ... 396
O n d ř e j, J.: Odzbrojení. Zajištení mezinárodní bezpečnosti (J. Azud) ... 399
Š e v č í k, M. a kol.: Správne právo procesné (R. Jež-ková) ... 402
S o t o l á ř, J.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (podrobný komentár s judikatúrou) (J. Ulaher) ... 403


Contents

Articles
K u k l i š, P.: Regulation of State symbols in the Slovak Republic ... 319
N i k o d ý m, D.: To the issue of compliance of the Special Court with the Constitution of the Slovak Republic ... 330
K u r i l o v s k á, L. – T r e l a j, C.: Defendant´s deposition as evidence in criminal proceedings ... 341
A d a m o v, N.: Selected issues of the copyright in musical composition (Part I.) Problems of quotation, epigonism and plagiarism in the context of legal protection of a musical piece ... 351
J a n á č, V.: Transfer of registered share certificateandwithdraw from contract of purchase of registered share certificate ... 364

Informations ... 375

From ScientificLife ... 387

Book Reviews and Annotations ... 392

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET