Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (4) )

Obsah

Články
A d a m o v á, Z.: Predhovor ... 283
V o z á r, J.: Úvodné slovo ... 285
Š v i d r o ň, J.: Rozvíjanie tradície česko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti autorského práva (s mozaikou osobných spomienok) ... 287
T e l e c, I.: Posuzování oprávněnosti změny autorského díla. Metodický náhled podle českého práva ... 303
A d a m o v á, Z.: Digitalizácia kultúrneho dedičstva a jej (perspektívna) budúcnosť v závislosti od sledovania verejných a súkromných záujmov ... 312
V o z á r, J.: Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve ... 323
K o u k a l, P.: Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled) ... 333
Š k r e k o, A.: Film ako výsledok spolupráce tvorcov a producentov ... 344
Š a l o m o u n, M.: Vyvažování zájmů při posuzování případů parodií ... 359
B a č á r o v á, R.: Vyhľadávanie obrázkov na internete z pohľadu autorského práva ... 369
Č e r n ý, M.: Katalogové obchody nebo katalogové podvody? Nová česká právní úprava nekalé soutěže a internetové portály ... 380
K r á l i č k o v á, B.: Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov ... 390
G o n g o l, T.: Odpovědnost internetových vyhledávačů za zobrazovaný výsledek vyhledávání ... 399
K r o p a j, M. – M a r t i š o v á, M.: Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve ... 410


Contents

Articles
A d a m o v á, Z.: Introduction ... 283
V o z á r, J.: Preamble ... 285
Š v i d r o ň, J.: Developing the tradition of Czecho-Slovak scientific cooperation in the field of copyright (with a mosaic of personal memories) ... 287
T e l e c, I.: Assessing the legitimacy of changes of copyright Works. Methodological preview under the Czech law ... 303
A d a m o v á, Z.: Digitalization of the cultural heritage and its (prospective) future depending on the following of public and private interests ... 312
V o z á r, J.: Immaterial prejudice and adequate satisfaction under unfair competition law and copyright law ... 323
K o u k a l, P.: Imitation of the title and external design of the work – copyright and unfair competition protection ... 333
Š k r e k o, A.: Film as the Result of the Cooperation between Authors and Producers ... 344
Š a l o m o u n, M.: Balancing interests in parody cases ... 359
B a č á r o v á, R.: Image Search on Internet from Copyright View ... 369
Č e r n ý, M.: Catalogue Trades or Catalogue Fraudes? New Czech Legal Regulations on Unfair Competition and Internet Portals ... 380
K r á l i č k o v á, B.: Protection of copyright versus protection of competition (not only) in the view of EU courts’ case law ... 390
G o n g o l, T.: Liability of Internet Search Portals for Displayed Searching Results ... 399
K r o p a j, M. – M a r t i š o v á, M.: Interdisciplinary view of copyright law, importance of scientific work and balancing interest in Slovak copyright law ... 410

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET