Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (4) )

Obsah

Články
C s a ch, K.: Miesto a funkcie deliktuálneho práva v obchodnom práve (Habilitačná prednáška) ... 327
O v e č k o v á, O.: Výklad a aplikácia dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku v rozhodovacej činnosti súdov ... 350
H o d á s, M.: Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho zákonodarcu ... 365
T ó t h o v á, M.: Inštitút agenta a jeho využitie na účely dokazovania korupcie zo zahraničia ... 378
D i e t z, A.: K novej úprave kolektívnej správy v ruskom autorskom práve (preklad Králičková, B.) ... 395

Informácie
D a v a l a, M.: Mechanizmy zmluvnej ochrany ľudských práv ... 411

Z vedeckého života
K r o p a j, M., K r o p a j o v á, M.: Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia – najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva? ... 422

Recenzie a anotácie
C v r č e k, F.: Právní informatika (E. Bárány) ... 428
V a l u c h, J., R i š o v á, M., S e m a n, R.: Právo medzinárodných organizácií (J. Azud) ... 430
G o n ě c, V.: An Eastern Schuman Plán? (J. Beňa, M. Považan) ... 432
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848 (A. Švecová) ... 434
L a c l a v í k o v á, M.: Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva) (P. Mosný) ... 435
P u c h o v s k ý, J.: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru (P. Vyšný) ... 436


Contents

Articles
C s a ch, K.: Position and functions of delictual law in commercial law (Habilitation lecture) ... 327
O v e č k o v á, O.: Interpretation and application of good morals and principles of fair trade in decision-making of courts ... 350
H o d á s, M.: Removing the contradiction of norms in the application practice and doctrine of rational legislator ... 365
T ó t h o v á, M.: Institute of agent and its use for the purposes of proving of corruption ... 378

From abroad:
D i e t z, A.: Towards new regulation of collective administration in Russian copyright law (translated by Králičková, B.)
... 395

Informations
D a v a l a, M.: Mechanisms of contractual protection of human rights
... 411

From Scientific Life
K r o p a j, M., K r o p a j o v á, M.: Interdisciplinary view of two apparently unrelated scientific events – the latest economic challenges for the area of law?
... 422

Book Reviews and Annotations
C v r č e k, F.: Law informatics (E. Bárány)
... 428
V a l u c h, J., R i š o v á, M., S e m a n, R.: Law of international organisations (J. Azud) ... 430
G o n ě c, V.: An Eastern Schuman Plan? (J. Beňa, M. Považan) ... 432
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M.: History of the state and law in the territory of Slovakia I. From the most ancient times until 1848 (A. Švecová) ... 434
L a c l a v í k o v á, M.: Forming the regulation of property relations between spouses (From the foundation of the Hungarian State to the first Czechoslovak codification of family law) (P. Mosný) ... 435
P u c h o v s k ý, J.: Legal history of the Inca Empire and the Viceroyalty of Peru (P. Vyšný) ... 436

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET