Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (4) )

Obsah

Članky
K a l e s n á, K: Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a v aplikačnej praxi ... 297
Š v i d r o ň, J.: Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci ... 307
K r o p a j, M.: Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva ... 313
B a l o g, B.: Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom ... 318
C h o v a n c o v á, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku – Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) I. časť ... 341
K o u ř i l, P.: K historickému vývoji orgánů veřejné žaloby na území České a Slovenské republiky ... 363

Z vedeckého života
Š v i d r o ň, J. – O v e č k o v á, O. : Súhrn aktivít výskumu Ústavu štátu a práva SAV od roku 2007 do roku 2011 a jeho rozvojové a výskumné zámery na roky 2012 až 2016
... 379

Recenzie a anotácie
Š m i h u l a, D.: Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva (P. Vyšný)
... 393
S t e h l í k, V. – H a m u ľ á k, O. – P e t r, M.: Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh (K. Csach) ... 396
V r š a n s k ý, P. – V a l u c h, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) (P. Sladký) ... 397
H o r ň á č ek, J.: Konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918 (P. Mosný) ... 400


Contents

Articles
K a l e s n á, K: Abuse of a Dominant Position in Theory and Case Law ... 297
Š v i d r o ň, J.: Inter-generational look on the Intellectual property law’s development within the mutual Slovak and Czech scientific cooperation ... 307
K r o p a j, M.: Some notes relating philosophical aspects of intellectual property rights ... 313
B a l o g, B.: The Annulment of the Decision on Amnesty by the Constitutional Law ... 318
C h o v a n c o v á, K.: Enforcement of international arbitration award in the Netherlands – Yukos Capital vs. OAO Rosneft (practical example) Part I. ... 341
K o u ř i l, P.: The historical development of public action authorities in the Czech and Slovak Republics ... 363

From Scientific Life
Š v i d r o ň, J. – O v e č k o v á, O. : Survey of research activities of the SAS Institute of State and Law in the years 2007 – 2011 and its development and research plans for the years 2012 – 2016 ... 379

Book Reviews and Annotations
Š m i h u l a, D.: The Most Ancient History of Society, State and Law (P. Vyšný) ... 393
S t e h l í k, V. – H a m u ľ á k, O. – P e t r, M.: EU Law Practice. Internal Market (K. Csach) ... 396
V r š a n s k ý, P. – V a l u c h, J. et col.: International Public Law (General Part) (P. Sladký) ... 397
H o r ň á č ek, J.: Confession Law Regulating the Position of the Greek Catholic Church in Slovakia after the Year 1918 (P. Mosný) ... 400

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET