Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (4) )

Obsah

Članky
V é k á s, L.: O novom maďarskom Občianskom zákonníku ... 313
O v e č k o v á, O.: Vývinové tendencie inštitútu premlčania ... 326
T ó t h o v á, L.: Stavba ako predmet občianskoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov ... 338
B a r a n c o v á, H.: Reformné prístupy k legálnej definícii pojmu zamestnanec a pojmu pracovný pomer ... 354
K l u č k a, J.: Miesto medzinárodných organizácií v kodifikácii medzinárodného práva ... 373
Š m i h u l a, D.: Tendencia dodržiavať právne normy ako vrodená vlastnosť človeka ... 386
G á r d o s - O r o s z, F.: Metódy smerujúce k definícii základných práv v praxi maďarského Ústavného súdu ... 404

Z vedeckého života
Z l o c h a, Ľ.: XXI. Karlovarské právnické dni (správa z konferencie) ... 421
C i s k o, L.: Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve –. nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod (správa z konferencie) ... 423

Recenzie a anotácie
B a k e š, M., K a r f í k o v á, M., K o t á b, P., M a r k o v á, H. a kol.: Finační právo (M. Bujňáková, J. Sábo) ... 426
R o n o v s k á, K.: Nové české nadační právo v evropském srovnání (Z. Magurová) ... 429


Contents

Articles
V é k á s, L.: About the new Hungarian Civil Code ... 313
O v e č k o v á, O.: Development trends of the institute of limitation ... 326
T ó t h o v á, L.: The Construction as a Subject of Civil Law Relationships in Decisions of Courts ... 338
B a r a n c o v á, H.: Reform approaches to legal definitions of the terms employee and employment relationship ... 354
K l u č k a, J.: The position of international organizations within the codification of international law ... 373
Š m i h u l a, D.: Tendency toward observance of legal norms as an innate quality of a human ... 386
G á r d o s - O r o s z, F.: Methods towards the definition of fundamental rights in the practice of the Hungarian Constitutional Court ... 404

From Scientific Life
Z l o c h a, Ľ.: The 21st Carlsbad Days of Lawyers (conference proceedings)
... 421
C i s k o, L.: Draft regulation on a common European sales law – New legal regime for domestic and cross-border trade (conference proceedings) ... 423

Book Reviews and Annotations
B a k e š, M., K a r f í k o v á, M., K o t á b, P., M a r k o v á, H. et coll.: .. Financial law (M. Bujňáková, J. Sábo)
... 426
R o n o v s k á, K.: New Czech foundation law in an European comparison (Z. Magurová)
... 429

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET