Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (4) )

Obsah

Články
Č e r n á, S.: Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejích věřitelů ... 333
E i c h l e r o v á, K.: Obchodní korporace a svéprávnost ... 344
D ě d i č, J., L a s á k, J.: Několik poznámek k právní úpravě „reflexní škody“ (především) v podmínkách obchodních korporací ... 350
G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Actio pro socio s cudzím prvkom ... 361
H a v e l, B.: Úvahy ke statusovým limitům smluvní podstaty korporace ... 377
Š u l e k o v á, Ž.: Na pomedzí kogentnosti a dispozitívnosti korporačného práva. Vzorové stanovy ... 383
H u l m á k, M.: Společenská smlouva jako spotřebitelský kontrakt, společník jako spotřebitel? ... 397
R o n o v s k á, K.: Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva ... 405

Správa z konferencie
R o s t á š, D., Š u l e k o v á, Ž.: Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. Smolenice, 1. - 3. apríla 2014. Správa z konferencie ... 417


Contents

Articles
Č e r n á, S.: Proprietary independence of a corporation and selected aspects of creditor protection
... 333
E i c h l e r o v á, K.: The corporation and legal capacity ... 344
D ě d i č, J., L a s á k, J.: Some remarks on legal regulation of „reflective loss“ (mostly) within corporate law ... 350
G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Actio pro socio (derivative action) with foreign element ... 361
H a v e l, B.: Reflections on status limits of contractual nature of corporation ... 377
Š u l e k o v á, Ž.: In-between mandatory and default rules of company law. Model articles of association ... 383
H u l m á k, M.: Articles of association as consumer contracts, shareholder as a consumer? ... 397
R o n o v s k á, K.: Are foundations from Venus, corporations from Mars? Reflections on intrusion of corporate law into foundation law ... 405

Conference report
R o s t á š, D., Š u l e k o v á, Ž.: Corporation as a legal person: theoretical basis and practical implications. Smolenice, April 1st - 3rd 2014. Conference report
... 423

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET