Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (4) )

Obsah

Články
B á r á n y, E.: O právnom systéme ... 331
Z a v a d o v á, D.: Generálne klauzuly v procese aplikácie práva ... 338
Z l o c h a, Ľ.: Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže ... 354
M a š u r o v á, A. – P a t a k y o v á, M.: Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva ... 365
Ď u r a n a, M. – S t r a p á č, P.: Započítanie ako spôsob uspokojenia veriteľa v súkromnom práve ... 381

Právo a spotrebiteľ
O v e č k o v á, O.: Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka ... 397

Z vedeckého života
Z l o c h a, Ľ.: Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie „Karlovarské právnické dny – Karlsbader Juristentage“ ... 417

Recenzie a anotácie
Nový Správny súdny poriadok. Zborník z medzinárodnej konferencie (V. Munková) ... 419
V l a d á r, V.: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve (M. Laclavíková) ... 421


Contents

Articles
B á r á n y, E.: About legal system ... 331
Z a v a d o v á, D.: General clauses in the law application process ... 338
Z l o c h a, Ľ.: The term of standard practices of competition in the context of general clause of unfair competition ... 354
M a š u r o v á, A. – P a t a k y o v á, M.: Specific proprietary claims of minority shareholders in cross-border mergers according to Slovak law ... 365
Ď u r a n a, M. – S t r a p á č, P.: Setting off as the method of satisfaction of creditor in private law ... 381

Law and consumer
O v e č k o v á, O.: Impact of the amendment of Section 52 of the Civil Code on the applicability of the Commercial Code ... 397

From Scientific Life
Z l o c h a, Ľ.: Report from the 23rd International legal conference „Carlsbad Days of Law – Karlsbader Juristentage” ... 417

Book Reviews and Annotations
New Administrative Procedure Code. Proceedings of international conference (V. Munková) ... 419
V l a d á r, V.: Remedia spolii in medieval canon law (M. Laclavíková) ... 421

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET