Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(5) )

Články
Havlan, P.: Nový český zákon o majetku státu (K charakteru institutů v něm upravených) ... 351
Azud, J.: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (K otázke humanitárnej intervencie) ... 367
Rapant, R.: K niektorým otázkam úpravy princípu verejnosti od pozemkových kníh po kataster nehnuteľností Slovenskej republiky ... 384
Klimková, A.: Proces aproximácie práva ako priorita úspešnej prípravy SR na vstup do EÚ ... 395

Diskusia
Valová, K.: Nemusí byť v právnych predpisoch dodržiavaný zákon o štátnom jazyku? ... 403

Informácie
Varšo, J.: Informácia z rokovania 6. (právneho) výboru na 54. zasadaní Valného zhromaždenia OSN ... 407
Kadečka, S.: Veřejná správa vysokého školství v České republike ... 420

Z vedeckého života
Števček, M.: Verejný ochrana základných práv a slobôd v návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky (Správa z odborného seminára) ... 432

Recenzie a anotácie
L. Žitňanská: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností (O. Ovečková) ... 435
J. Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika) (I. Telec) ... 437

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET