Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(5) )

Články
Nikodým, D.: Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky ... 373
Řehůřek, M.: Demokratický potenciál verejnej správy ... 386
Havlan, P.: Zamyšlení nad tzv. veřejným vlastnictvím a jeho perspektivami ... 397
Švidroň, J.: Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorským a mediálnym právom ... 404
Oleksik, R.: O prístupe k vertikálnym dohodám v niektorých zahraničných právnych úpravách ... 426

Informácie
Beňa, J.: Poznámky k vzniku medzinárodného práva ... 439
Králičková, Z.: Pěstounská péče a její místo v rámci institutů náhradní výchovy v právním řádu České republiky ... 443

Z vedeckého života
Babčák, V.: Sedemdesiatiny prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc. ... 457
Mencerová, I.: Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Romana Tomana „Osobitné spôsoby konania v trestnom konaní“ ... 458

Recenzie a anotácie
Sotolář, J.: Kompetenčné právo v územnej samospráve (T. Seman) ... 461
Macková, Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky (M. Thurzová) ... 462

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET