Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(5) )

Články
Vetrák, M.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (I. časť) ... 435
Galdunová, K.: Imunita a hlava štátu ... 456
Pala, R.: Überseering a jeho možný dopad na medzinárodné právo obchodných spoločností ... 470
Králičková, Z.: České rodinné právo - vývoj, současný stav a perspektivy ... 487
Martincová, M.: Prokuratúra pri ochrane ústavných práv občanov v trestnom konaní ... 509
Chovancová, K.: Vylúčenie pôsobnosti anglického zákona o rozhodcovskom konaní v bankových úverových zmluvách, uzavretých medzi slovenskou a zahraničnou bankou ... 521

Z vedeckého života
Martincová, M.: Správa zo seminára Prokuratúra v demokratickom a právnom štáte ... 531
Júda, V.: Správa o obhajobe dizertačnej práce JUDr. Eleny Júdovej ... 534

Recenzie a anotácie
Rawls, John: Justice as Fairness. A Restatement Edited by Erin Kelly: The Belknap Press of Harvard University Press (E. Bárány) ... 536
Azud, J.: Medzinárodné právo (M. Laššák) ... 542
Chovanec, J.: Ústava Slovenskej republiky základný zákon štátu (I. Palúš) ... 545
Alexander Dubček: Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory, výber 1963 - 1992 (J. Chovanec) ... 547
Adamová, K., Křížkovský L.: Stručné dějiny diplomacie (P. Skřejpková) ... 549

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET