Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(5) )

Články
Prott, L. V.: UNESCO a UNIDROIT: Partnerstvo proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi ... 379
Wojtczaková, S.: Lex retro non agit. Obsah zásady - teoretická analýza ... 394
Domańska, A.: Pojem a normatívny význam ústavných zásad sociálnej spravodlivosti ... 402
Orosz, L.: Právnické osoby ako subjekty základných práv a slobôd ... 416
Tokár, A.: Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu ... 437

Diskusia
Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Vedecký seminár Ústavu štátu a práva SAV ... 448

Z vedeckého života
Večeřa, M.: Mezinárodní vědecká konference věnovaná místu a roli zákona v kontinentálním typu právní kultury ... 454

Recenzie a anotácie
Nižňanský, E., Kamenec, I., Hradská, K.: Dokumenty o Holokauste na Slovensku (1938 - 1945) (K. Zavacká) ... 457
Dorota, M.: Notariat drugiej Rzeczypospolitej (M. Laclavíková) ... 460
Dror, Yehezkel: The Capacity to Govern: A Report to the Cluf of Rome (Schopnosť vládnuť: Správa pre Rímsky klub) (V. Virová) ... 463

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET