Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (5) )

Články

M a z á k, J.: Vývoj občianskeho procesného práva po roku 1991 a po vstupe Slovenska do Európskej únie (Inauguračná prednáška) ... 407
B á r á n y, E.: Kde je spravodlivosť? ... 416
S t r á ž n i c k á, V.: Ochrana ľudských práv v Európskej únii v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ... 426
T o k á r, A.: Zmluva o Ústave pre Európu - symbol zjednocujúcej sa Európy? ... 435
C s a c h, K.: Výklad harmonizovaných právnych predpisov v Slovenskej republike ... 444
K u k l i š, Ľ.: Problematika zaraďovania reklamy do televízneho vysielania technikou delenej obrazovky (splitscreen advertising) ... 461

Z vedeckého života

O v e č k o v á, O.: K významnému jubileu profesora Jozefa Suchožu ... 470
C o l o t k a, P.: Aktuálne otázky európskeho práva ľudských práv ... 471
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Stretnutie zástupcov katedier právnych dejín právnických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky organizované Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni ... 476
K r o š l á k, D.: Spomienka na Viktora Knappa ... 478

Recenzie a anotácie
Procházka, R.: Dobrá vôľa, spravodlivý rozum (Hodnoty a princípy v súdnej praxi) (P. Colotka) ... 481
Jankuv, J.: Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv (J. Azud) ... 482


Articles

M a z á k, J.: Development of civil procedure law since 1991 and after accession of Slovakia to the European Union (Inaugural Lecture) ... 407
B á r á n y, E.: Where is justice? ... 416
S t r á ž n i c k á, V.: Protection of Human Rights in the European Union in Context of Jurisprudence of the European Court of Human Rights ... 426
T o k á r, A.: The Treaty establishing a Constitution for Europe - a symbol of unifying Europe? ... 435
C s a c h, K.: Interpretation of Harmonized Legal Rules in the Slovak Republic ... 444
K u k l i š, Ľ.: Splitscreen advertising in Slovak Republic ... 461

From Scientific Life ... 470

Book Reviews and Annotations ... 481

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET