Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (5) )

Články
N i k o d ý m, D.: Kompatibilita ústavného systému ... 391
Z á v a d s k á, E.: Budúcnosť správneho súdnictva na Slovensku (Náčrt aktuálnych problémov) ... 398
H o d á s, M.: Zapretie otcovstva určeného v rozpore s biologickou realitou a právo na informované sebaurčenie ... 414
K l á t i k, J.: Zodpovednosť za spreneveru prostriedkov z rozpočtu EÚ ... 424

Diskusia
M a j e r č á k, T.: Právo na život v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 434

Informácie
P o l č á k, R.: Správci on-line světa: Pojen a koncepce právní odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti ... 447
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých ... 460

Recenzie a anotácie
Wintr, J.: Říše principů. Obecne a odvětvové principy současného českého práva (J. Svák) ... 463
Spáčil, J., Věcná břemena v občanském zákonníku (Š. Beneč) ... 465
Schwenzer, I. - Dimsey, M.: Model Family Code. From a Globam Perspective (Z. Králičková) ... 466
Bak, J. M. a kol.: Decreta Regni Mediavelis Hungarine: The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary (T. Gábriš) ... 470


Articles
N i k o d ý m, D.: Compatibility of constitutional system ... 391
Z á v a d s k á, E.: Future of administrative justice in Slovakia (Outline of topical problems) ... 398
H o d á s, M.: The denial of paternity established in contradiction with the biological reality and the right to informed self-determination ... 414
K l á t i k, J.: Liability for the misappropriation of funds from the EU budget ... 424

Discussion ... 434

Informations ... 447

Book Reviews and Annotations ... 463

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET