Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (5) )

Články
B á r á n y, E.: Obsah a forma v určení platnosti práva ... 363
H a l á s z, I.: Volebné hranice politického spoločenstva na štátnej úrovni a hlavné kritériá definície členstva ... 376
H a n d r l i c a, J.: Primárne európske právo a energetický priemysel ... 388
Š v i d r o ň, J.: Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. I. časť: Obdobie pred rokom 1989 ... 416
K a r a b e c, Z.: Zkoumání trestní politiky ... 427
D e m e k, P.: Formy realizácie sociálnych práv v pracovnom procese ... 435

Informácie
C o l o t k a, P.: Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii ... 452
C r h a, M.: Organizace amerických států a její unifikační snahy s akcentem na kolizní závazkové právo ... 456

Z vedeckého života
V y š n ý, P. – P ú c h o v s k ý, J. – Š v e c o v á, A.: Za pani docentkou JUDr. Gertrudou Železkovovou, PhD. ... 463

Recenzie a anotácie
I z d e b s k i, H.: Hisotira myśli politycznej i prawnej (Dejiny politického a právneho myslenia) (Bröstl, A.) ... 465
D a m o h o r s k ý, M. a kol.: Právo životního prostředí (Wáclavová, L.) ... 467
V a l e š, L.: Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století (Kormuth, J.) ... 469
Š i š k o v á, N. – S t e h l í k, V.: Evropské právo 1. Ústavní základy Evropské unie (Azud, J.) ... 470
C h o v a n c o v á, K. – V a l e n t, T.: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (Ficová, S.) ... 473
S r e b a l o v á, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného (Vačok, J.) ... 474


Articles
B á r á n y, E.: Content and form in establishment of the positiveness of law ... 363
H a l á s z, I.: The electoral borders of the political community on the state level and the main criterias of membership ... 376
H a n d r l i c a, J.: The EC Treaty Rules and the Energy Sector ... 388
Š v i d r o ň, J.: The formation of scientific system of intellectual property law. Part I.: Period before year 1989 ... 416
K a r a b e c, Z.: Inquiry into penal policy ... 427
D e m e k, P.: Forms of implementation of social rights in the working process ... 435

Informations ... 452

From Scientific Life ... 463

Book Reviews and Annotations ... 465

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET