Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (5) )

Obsah

Články
S r e b a l o v á M.: Význam procesných inštitútov všeobecného správneho konania vo vzťahu k nečinnosti správnych orgánov (Habilitačná prednáška) ... 405
H e r c, T.: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite ... 410
A d a m o v, N.: Vybrané otázky autorského práva v oblasti hudobnej tvorby (II. časť). Právne aspekty zásahov výkonného umelca do autorského diela z hľadiska slovenskej a českej právnej úpravy ... 427
C h o v a n c o v á, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov a dvojstranné dohody o ochrane investícií ... 437

Informácie
G r ú ň, L.: Niektoré aspekty zahraničných platobných prostriedkov z pohľadu anglického práva ... 457

Z vedeckého života
C s a c h, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Súkromné právo vo východnej Európe – autonómny vývoj alebo právne transplantáty?“ ... 463
Š i r i c o v á, Ľ.: Ohliadnutie za letnou školou Academy of European Law na European University Institute: Sekcia ľudské práva ... 470

Recenzie a anotácie
V o j á č e k, L. – S c h e l l e, K. – K n o l l, V.: České právní dějiny (A. Švecová) ... 473
Š o u š a, J.: Obecní majetek v Čechách 1848–1938: Základy právní úpravy a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 1848–1938 (T. Gábriš) ... 475
V o j á č e k, L. a kol.: Právní dějiny integrující se Evropy (J. Puchovský) ... 476
F i k e n t s ch e r, W.: Law and Anthropology (Právo a antropológia) (D. Krošlák) ... 478
S r e b a l o v á, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (A. Martvoň) ... 479
B e r a n, K.: Právnické osoby veřejného práva (M. Auxtová) ... 481


Contents

Articles
S r e b a l o v á M.: Importance of procedural institutes of general administrative proceedings in relation to omissions by administrative bodies (Inaugural lecture) ... 405
H e r c, T.: Argument about the Constitutional Order and its compatibility ... 410
A d a m o v, N.: Selected issues of the copyright in musical composition (Part II.). Legal aspects of perfomers’ changes in the authorial work from the viewpoint of the Slovak and Czech legislation ... 427
C h o v a n c o v á, K.: International Investment Arbitration and Bilateral Treaties on Promotion and Protection of Foreign Investments ... 437

Informations ... 457

From ScientificLife ... 463

Book Reviews and Annotations ... 473

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET