Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (5) )

Obsah

Články
H a n u š, L.: Glosa k dosahu a mezím argumentace „a fortiori“ (pokus o nahlédnutí strukturální) ... 423
Z á h o r a, J.: Európska únia a boj proti extrémizmu
... 448
J a n á č, V.: Verejná akciová spoločnosť a možnosť jej reverzibility po novom
... 457
K r u n k o v á, A.: Miestne referendum (vybrané problémy)
... 471
L e c h n e r, T. – R i e g e r, P.: Datové schránky – teorie a realita nového způsobu elektronické komunikace v ČR
... 483

Diskusia
V e s e l ý, J.: Pojetí lékařské služby sociálního zabezpečení v České republice
... 497

Z vedeckého života
D a v a l a, M.: Správa z konferencie Partnerstvá a reforma pre ochranu ľudských práv
... 507

Recenzie a anotácie
L a z a r, J. (ed.): Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe X. Lubyho právnické dni (L. Kirstová)
... 512
Š m i h u l a, D.: Teória štátu a práva (E. Bárány)
... 519
Z a j a d ł o, J.: Po co prawnikom filozofia prawa? (Na čo je právnikom filozofia práva?) (T. Ľalík)
... 522
P e t r á š, E. – P e t r u v, H. – S c h e u, H. Ch.: Menšiny a právo v České republice (J. Beňa)
... 525
S a x o f e r r a t o, B.: Tractatus de insigniis et armis (Traktát o znameniach a erboch) (P. Kukliš)
... 527
M e l z e r, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace (J. Ulaher)
... 528
V a n í č e k, Z.: Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích (R. Ivantyšyn)
... 529


Contents

Articles
H a n u š, L.: Comments on the reach and limits of the a fortiori argument (an attempt on a structural insight) ... 423
Z á h o r a, J.: European Union and fight against extremism ... 448
J a n á č, V.: Public trade company and its reversibility according to the law ... 457
K r u n k o v á, A.: Local Referendum (selected problems) ... 471
L e c h n e r, T. – R i e g e r, P.: Data boxes – theory and reality of a new method of electronic communication in the Czech Republic ... 483
.
Discussion ... 497
From Scientific Life ... 507
Book Reviews and Annotations ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET