Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (5) )

Obsah

Članky
B l a h o, P.: Karol Rebro – analýza jeho vedeckého diela ... 403
N i k o d ý m, D.: Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky ...
418
O v e č k o v á, O.: Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry ...
432
C h o v a n c o v á, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku – Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť ...
446
J a n á č, V.: Umiestňovanie produktov (Product placement) ...
468
K r á l i č k o v á, B.: Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva ...
481

Diskusia
K l u č k a, J.: K niektorým ústavným a zákonným aspektom praxe Súdnej rady v procese menovania sudcov všeobecných súdov ... 487

Z vedeckého života
O v e č k o v á, O.: Za JUDr. Máriou Kolaříkovou, CSc., rod. Mišíkovou (28. 3. 1936 – 4. 7. 2012) ... 491
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva ... 492

Recenzie a anotácie
C s a c h, K. – D o l e ž a l, T. – H u s á r, J. – S u c h o ž a, J. – G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva (M. Rušin) ... 497
J u r č o v á, M. – P a v e l k o v á, B. – N e v o l n á, Z. – O l š o v s k á, A. – S m y č k o v á, R.: Zastúpenie v súkromnom práve (K. Kirstová) ... 501
V o j č í k, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva (J. Mazák) ... 503
D v o ř á k, T.: Valná hromada s. r. o. (M. Ďurica) ... 505
Š m i h u l a, D.: Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného (P. Vršanský) ... 506


Contents

Articles
B l a h o, P.: Karol Rebro – Analysis of his scientific work ... 403
N i k o d ý m, D.: Constitutional position of the President in the Constitution of the Slovak Republic ... 418
O v e č k o v á, O.: Interpretation and application issues of limitation in commercial law in the light of case law
... 432
C h o v a n c o v á, K.: Enforcement of international arbitration award in the Netherlands – Yukos Capital vs. OAO Rosneft (practical example) Part II
... 446
J a n á č, V.: Product placement
... 468
K r á l i č k o v á, B.: Questions related to application of essential facility doctrine to intellectual property rights
... 481

Discussion
K l u č k a, J.: About some constitutional and legal aspects of the practice of the Judicial Council in the process of appointment of judges of general courts
... 487

From Scientific Life
O v e č k o v á, O.: A visit to JUDr. Mária Kolaříková, CSc., maiden name Mišíková (28. 3. 1936 – 4. 7. 2012)
... 491
K r á l i č k o v á, B. – K r o p a j, M. – F i l o, M.: Olomouc Days of Law: Topical issues of Czech law
... 492

Book Reviews and Annotations
C s a c h, K. – D o l e ž a l, T. – H u s á r, J. – S u c h o ž a, J. – G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Professional liability. Liability for damage caused during performance of selected activities with stress on the Europeanisation of delinquent law (M. Rušin)
... 497
J u r č o v á, M. – P a v e l k o v á, B. – N e v o l n á, Z. – O l š o v s k á, A. – S m y č k o v á, R.: Representation in Private law (K. Kirstová)
... 501
V o j č í k, P. et coll.: Intellectual property right (J. Mazák)
... 503
D v o ř á k, T.: General assembly s. r. o. (M. Ďurica)
... 505
Š m i h u l a, D.: Introduction to the theory of international private law (P. Vršanský)
... 506

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET