Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (5) )

Obsah

Članky
Nová koncepcia autorského práva – súčasný pohľad a budúce smerovanie. Predhovor k monotematickému číslu Právneho obzoru ... 433
T e l e c, I.: Souhlas, nebo licenční závazek? ... 435
G r e g u š o v á, D. – C h l i p a l a, M.: Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér) ... 447
A d a m o v á, Z.: Autorské právo de lege ferenda ... 459
H u s o v e c, M.: Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia – reštriktívne? ... 472
Š k r e k o, A.: Harmonizácia kolektívnej správy ... 499
P r c h a l, P.: K mezinárodním maximům právní úpravy osiřelých děl ... 509
K r á l i č k o v á, B.: Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších legislatívnych snáh na úrovni Európskej únie ... 517
B a č á r o v á, R.: Výnimky a obmedzenia autorského práva z pohľadu knižníc vo svetle zmien autorského zákona ... 528


Contents

Articles
The new conception of copyright law – present perspective and future development. Preface to the monothematic issue of Právny obzor ... 433
T e l e c, I.: Approval or license obligation? ... 435
G r e g u š o v á, D. – C h l i p a l a, M.: Free software and open source software (License terms for free software) ... 447
A d a m o v á, Z.: Copyright Law de lege ferenda ... 459
H u s o v e c, M.: Public interest in the copyright law. Exceptions and limitations – restrictively? ... 472
Š k r e k o, A.: The Harmonization of the Collective Management ... 499
P r c h a l, P.: On the Issue of International Maxima of Orphan Works Legislation ... 509
K r á l i č k o v á, B.: Collective management of rights versus competition law in the light of the latest legislative efforts at the level of the European Union ... 517
B a č á r o v á, R.: Exceptions and limitations to copyright from the perspective of libraries in the light of the changes to the Copyright Act ... 528

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET