Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (5) )

Obsah

Články
C s a c h, K.: Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti ... 431
Š m i h u l a, D.: Právna antropológia – jej prínosy a zlyhania ... 444
K u k l i š, Ľ.: Analógia v správnom trestaní a judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ... 456
Č u n d e r l í k, Ľ. – Š i m o n o v á, J.: Analýza vybraných aspektov colného dohľadu a zodpovednosti za porušenie colných predpisov ... 470
L a c k o, M.: Záruky zaistenia sociálnej úrovne jednotlivca ... 487

Diskusia
A d a m o v, N.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku ... 507

Z vedeckého života
V o z á r, J. – K r o p a j, M.: Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. ... 529
B r ö s t l, A.: Správa o 26. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie v Belo Horizonte, 21. – 26. júl 2013 ... 531
G i e r t l, A.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy ... 534
K a p e l, J.: Správa z vedeckého seminára „Ekonomická terminologie v novém soukromém právu z pohledu ekonomické teorie“ ... 538
G r e g u š o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach ... 540

Recenzie a anotácie
P a v č n í k, M.: Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). Argumentácia v práve (Od životnej situácie k právnemu rozhodnutiu) (A. Bröstl) ... 543
V y š n ý, P. – P u c h o v s k ý, J. – Š o š k o v á, I.: I. Svetové dejiny štátu a práva (K. Drgo) ... 546
S v á k, J.: Odporúčané právo (N. Ľalíková) ... 551


Contents

Articles
C s a c h, K.: Causal nexus in case-law of SR in relation to professional liability ... 431
Š m i h u l a, D.: Legal anthropology – Its benefits and failures ... 444
K u k l i š, Ľ.: Analogy in administrative punishment and case-law of the Supreme Court of the Slovak Republic ... 456
Č u n d e r .l í k, Ľ. – Š i m o n o v á, J.: Analysis of selected aspects of customs supervision and responsibility of customs offenses ... 470
L a c k o, M.: Guarantees ensuring the social level of the individual ... 487

Discussion
A d a m o v, N.: Liability for damage caused by vehicle operation ... 507

From Scientific Life
V o z á r, J. – K r o p a j, M.: Last goodbye to professor JUDr. Ján Švidroň, CSc. ... 529
B r ö s t l, A.: Report on the 26th World Congress of Philosophy of Legal and Social Philosophy, Belo Horizonte, 21 July – 26 July 2013 ... 531
G i e r t l, A.: Proceedings of the international scientific conference “Ten years in the European ....Union: Relations, issues, problems” ... 534
K a p e l, J.: Report from the Seminar “Economic Terminology in the New Private Law from the View of Economic Theory” ... 538
G r e g u š o v á, A.: International scientific conference „Restorative justice and alternative punishments in theoretical context ... 540

Book Reviews and Annotations
P a v č n i k, M.: Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). Argumentation in law (From life situation to court decisin) (A. Bröstl) ... 543
V y š n ý, P. – P u c h o v s k ý, J. – Š o š k o v á, I.: I. World history of the state and law (K. Drgo) ... 546
S v á k, J.: Recommended law (N. Ľalíková) ... 551

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET