Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5-6 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(5-6) )

Články
Řehůřek, M.: Racionálnosť verejnej správy ... 387
Nikodým, D.: Referendum (aktuálne otázky) ... 398
Bárány, E.: (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii ... 412
Zavacká, K.: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I. časť) ... 428
Pikna, B.: Charakteristika acquis communautaire justice a vnitřních věcí z pohledu asociovaných zemí ... 452
Sedláková, B.: Niektoré problémy aproximácie práva v Slovenskej republike ... 461
Lisánsky, M.: Medzinárodný trestný súd a Slovenská republika ... 478
Lapšanský, L.: Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku ... 401

Informácie
Šišková, N.: Úprava lidských práv v primárním a sekundárním právu ES/EU ... 511

Z vedeckého života
Švidroň, J.: Slávnostný kongres k 75. výročiu vzniku Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) - Svetová harmonizácia súkromného práva a regionálna ekonomická integrácia ... 526
Irsáková, A.: VII. Lubyho právnické dni. Medzinárodná vedecká konferencia: Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie ... 532
Lengyelová, D.: Správa z podujatia Jesenná škola práva - Právny štát: koncepcie a každodennosť ... 535
Capíková, S.: České právne myslenie a logika - minulosť a perspektívy ... 536

Recenzie a anotácie
Bubelini, J.: Prevencia kriminality (základy kriminálnej prevencie a preventológie s aplikáciami na činnosť verejnej správy a polície) (F. Šinka) ... 539
Palúš, I.: Štátne právo porovnávacie (J. Chovanec) ... 541
Upendra Baxi: The future of Human Rights (Budúcnosť ľudských práv) (E. Bárány) ... 543
Ševčík, V.: Právo a ústavnost v České republice (R. Procházka) ... 546
Chovanec, J.: Slovenská republika. Budovanie suverénneho štátu (L. Hubenák) ... 549
Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty (P. Macko) ... 551

Celoročný obsah ... 553

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET