Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(6) )

Články
Ovečková, O.: Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve ... 439
Švidroň, J.: Postmoderna, zneužívanie práva a nový slovenský autorský zákon ... 447
Beňa, J.: Slovenský právny subporiadok v pomníchovskej Česko-Slovenskej republike ... 464
Hurdík, J. - Telec, I.: Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné ústavy jako institucionální základ českého obecně prospěšného sektoru ... 473
Králik, J. - Juran, J.: Financovanie cirkví v niektorých západoeurópskych štátoch (Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Taliansko) ... 488
Repková, K.: Zdravotné postihnutie v právnom kontexte súčasnej doby ... 503

Diskusia
Vršanský, P.: Humanitárna intervencia v medzinárodnom práve ... 513

Z vedeckého života
Blaho, P.: Za profesorom Karolom Rebrom ... 516
Králiková, K.: Jesenná škola „Právna regulácia politky“ ... 517
Azud, J.: Šesťdesiata deviata konferencia International Law Association, 25. - 29. júl 2000, Londýn ... 521

Recenzie a anotácie
J. Limbachová: „Im Namen des Volkes“. Macht und Verantwortung der Richter (E. Bárány) ... 525
L. Grúň: Dejiny daní, poplatkov a cla (J. Králik) ... 527
M. Štefanovič: Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie (P. Macko) ... 529

Celoročný obsah ... 533

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET