Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(6) )

Články
Kühn, Z.: Působení rozhodnutí ústavního soudu ve vztahů k soudům obecným ... 465
Palúš, I.: Funkcie demokratickej ústavy ... 497
Žitňanská, L.: Harmonizácia slovenského práva obchodných spoločností s právom Európskej únie (Habilitačná prednáška) ... 506
Švidroň, J.: Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky (Inauguračná prednáška) ... 514
Ovečková, O.: Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti ... 528
Hurdík, J.: Relativizace právnických osob ... 539

Informácie
Varšo, J.: Informácia o rokovaní 6. (právneho) výboru na 55. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN ... 549
Gajdošíková, Ľ.: Správa o konferencii „Transformácia sociálneho zabezpečenia“ ... 557

Z vedeckého života
Králik, J.: Inauguračná prednáška doc. V. Babčáka ... 559
Srebalová, M. - Tóth, J.: Legislatívne trendy rozhodovacej činnosti verejnej správy ... 561
Dobrovičová, G.: Európske právo v judikatúre ústavných súdov ... 564
Ferancová, M.: Správa o 5. letnej škole európskych dejín práva vo Frankfurte nad Mohanou ... 566

Recenzie a anotácie
M. Židlická: Kauce při hrozící škodě v římském právu - Cautio damni infecti (V. Vrana) ... 567
M. Urbanová - M. Večeřa - P. Hungr: Základy rétoriky pro právníky (M. Čeplíková) ... 568
K. Svoboda - J. Grospič - J. Vedral - M. Plíšek: Územní samospráva a státní správa (M. Řehůřek) ... 571

Celoročný obsah ... 574

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET