Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(6) )

Články
Vetrák, M.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (II. časť) ... 553
Ovečková, O.: Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie ... 578
Azud, J.: K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte článku 7 Ústavy Slovenskej republiky ... 591
Nikodým, D.: K problematike kontroly v územnej samospráve ... 610
Švidroň, J.: Veda a prax pri ochrane osobnosti ... 626
Kukliš, P.: O princípe subsidiarity vo verejnej správe ... 636

Z vedeckého života
Júdová, E.: Za doc. JUDr. Zoltánom Valentovičom, CSc. ... 650
Tokár, A.: Správa z konferencie „Základné práva v pluralistickej spoločnosti“ ... 651

Recenzie a anotácie
Šutaj, P. - Mosný, P. - Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku (E. Štenpien) ... 655
Kuklík, J.: Mýty a realita takzvaných „Benešových dekrétů“. Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 (K. Zavacká) ... 658
Pavlíček, V.: O české státnosti (Úvahy a polemiky) 1/Český stát a Němci (E. Kačík) ... 664
Pikna, B.: Evropská unie - vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s medzinárodním terorismem) (M. Tomášek) ... 667
Stelmach, Jerzy: Kodeks argumentacyjny dla prawników (P. Berník) ... 668
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí (J. Tóth) ... 669

Celoročný obsah ... 672

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET