Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(6) )

Články
Nikodým, D.: Správne súdnictvo ... 467
Barancová, H.: Reforma sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky v európskom kontexte ... 477
Vozár, J. - Lapšanský, L.: Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže ... 506
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy ... 525
Pikna, B.: Posílená spolupráce v evropském právu ... 534
Ngo, T. L.: Veto prezidenta a vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v USA ... 542
Návrat, M.: Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona ... 558

Diskusia
Vršanský, P.: Zmluva o Ústave pre Európu ... 565

Z vedeckého života
Švidroň, J.: K 70. narodeninám prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. ... 583
Olšovská, A.: Medzinárodné vedecké stretnutie z oblasti pracovného práva ... 588
Gajdošíková, Ľ.: Správa z konferencie „Nový model sociálneho zabezpečenia” ... 592
Jurčová, M. - Kormuthová, P.: Pracovné stretnutie katedier občianskeho práva z Českej republiky a Slovenskej republiky ... 594
Škreko, A.: Správa z medzinárodnej konferencie Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva - TRIPS AGREEMENT - TEN YEARS LATER (Dohoda TRIPS po desiatich rokoch) ... 596

Recenzie a anotácie
Blaho, P.: Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímskeho práva (B. Antalová) ... 603

Celoročný obsah ... 606

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET