Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88 (6) )

Články
O v e č k o v á, O.: Likvidácia spoločnosti a predaj podniku ... 515
M a l í k, P.: Poučenie a informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti ... 523
K o s n á č o v á, M.: K princípom právneho režimu zodpovednosti za jadrovú škodu ... 533
A z u d, J.: Medzinárodná obyčaj a niektoré otázky jej tvorby ... 549
G r o s p i č, J.: Několik poznámek ke vztahu veřejného a soukromého práva v právním řádu demokratického státu ... 559
J u r č o v á, M.: Zmluvné zastúpenie z pohľadu prípravy Európskeho občianskeho zákonníka ... 567

Z vedeckého života
Š k r e k o, A.: Správa z konferencie "Právo nekalej súťaže v nových členských štátoch: impulzy pre Európu?" ... 577
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodného seminára "Ľudské práva, policajná etika a prevencia korupcie" ... 580
L a c k o, M.: Správa z celorepublikového zasadnutia Katedier pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia právnických fakúlt verejných vysokých škôl ... 585

Recenzie a anotácie
Diritto Internazionale Privato e Diritto Comunitario. A Cura di Paolo Picone (J. Švidroň) ... 588
Aristotelés: Athénska ústava (A. Bröstl) ... 589
V. Babčák: Daňové (exekučné) konanie (J. Králik) ... 591
Zborník: Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1963-2004 (A. Šandorfiová) ... 592
P. Berčík - P. Lovecký: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990 (V. Virová) ... 598
M. Pietrzak: Prawo wyznaniowe (M. Laclavíková) ... 599
L. Vojáček: České právní dějiny do roku 1918 (T. Gábriš) ... 604

Celoročný obsah ... 606

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET