Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (6) )

Články

O r o s z, L.: O preventívnej kontrole ústavnosti ... 485
J e s e n k o, M.: K ústavnej koncepcii územnej samosprávy v Slovenskej republike ... 503
D a v a l a, M.: Vplyv spravodajskej procedúry Výboru OSN pre ľudské práva na legislatívny vývoj v Slovenskej republike ... 515

Diskusia
H o d á s, M.: Princípy právneho štátu a boj proti terorizmu ... 528

Z vedeckého života
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z medzinárodnej konferencie "Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia" ... 536
G a l a j d o v á, J.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne problémy súčasného sveta (Slovensko a Európska únia ) ... 539
V a r g a, P.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Sociálna spravodlivosť a ľudské práva v ére globalizácie - medzi rétorikou a realitou ... 544
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej konferencie Medzinárodná arbitráž a mediácia z pohľadu profesionála ... 545
K r o š l á k, D.: Správa z 1. česko-slovenského sympózia mladých právnych teoretikov ...550 

Recenzie a anotácie
Králik, J.: Kariérny diplomat (Profesnosť, imunity, ceremoniál) (J. Azud) ... 551
Bobek, M. - Komárek, J. - Passer, M. J. - Gillis, M.: Předběžná otázka v komunitárním právu (J. Štiavnický) ... 552

Celoročný obsah ... 561


Articles

O r o s z, L.: On preventive control of constitutionality ... 485
J e s e n k o, M.: Towards the constitutional concept of territorial self-government in the Slovak Republic ... 503
D a v a l a, M.: The Impact of the reporting procedure of the United Nations Human Rights Committee on the legislative development in Slovak Republic ... 515

Discussion ... 528

From Scientific Life ... 536

Book Reviews and Annotations ... 551

Annual Contents ... 561

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET