Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (6) )

Články
Š v i d r o ň, J.: História práva duševného vlastníctva na území Slovenska ... 473
J u r č o v á, M.: Vybrané problémy zmluvného systému de lege lata a de lege ferenda ... 498
L a p š a n s k ý, L.: Rozsah vecnej pôsobnosti právnej úpravy zákazu zneužívania dominantného postavenia v záväzkovoprávnych vzťahoch podnikateľov ... 520
B a l o g, B.: Podpisovanie ústavného zákona a zákona a vrátenie zákona prezidentom ... 542
M a l í k, P.: Niektoré právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletým osobám ... 560

Diskusia
V o z á r, J.: Mimoriadne dovolanie ... 568

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 – Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých ... 572

Z vedeckého života
C i r á k, J.: K životnému jubileu 80. nedožitých narodenín profesora Karola Planka ... 574
V o z á r, J.: Správa z konferencie z 19. 10. 2007 pod názvom Slovenská terminologická sieť ... 577
Š u r k o v á, E.: Slovensko-české sympózium o súčasných trendoch v medzinárodnom verejnom práve ... 579

Recenzie a anotácie
S z a f r a ń s k i, W.: Kodeks Stanislawa Augusta (A. Švecová) ... 584
T ó t h, M.: Einführung in das ungarische Strafrecht (T. Gábriš) ... 587
S p á č i l, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákonníku. 2. doplněné vydání (M. Laclavíková, J. Štefanko) ... 588
Š e v č í k, M. a kol.: Správne právo procesné (K. Tóthová) ... 590
Zborník Diktatúry v európskych dejinách (L. Spišáková) ... 592

Celoročný obsah ... 594


Articles
Š v i d r o ň, J.: History of intellectual property law in the territory of Slovakia ... 473
J u r č o v á, M.: Selected Problems of Contract System de Lege Lata and de Lege Ferenda ... 498
L a p š a n s k ý, L.: Rozsah vecnej pôsobnosti právnej úpravy zákazu zneužívania dominantného postavenia v záväzkovoprávnych vzťahoch podnikateľov ... 520
B a l o g, B.: The signature of the constitutional law and law and return of an act by the President ... 542
M a l í k, P.: Some Legal Aspects of Provision of Health Care to Minors ... 560

Discusion ... 568

Informations ... 572

From Scientific Life ... 574

Book Reviews and Annotations ... 584

Annual Contents ... 594

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET