Právny obzor

5

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (6) )

Články
V o z á r, J.: Zákonodarné prešľapy ... 475
Š v i d r o ň, J.: Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. II. časť: Obdobie po roku 1989 ... 490
K r á l i č k o v á, B.: Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže – permanentný konflikt? ... 508
H o d á s, M.: Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v multilinguálnom prostredí Európskej únie ... 521
K o r d í k, M.: Systém trestného práva a jeho štruktúra (teoretické členenie) ... 535
P i d a, J.: Uplatňovanie zásady ne bis in idem ... 548
K l á t i k, J.: Ústavný rozmer slovenského trestného práva ako súčasti európskeho právneho priestoru ... 559

Z vedeckého života
B r ö s t l, A.: Správa o edinburskom festivale právnej teórie ... 569
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Moderné trendy sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2008 v Bratislave ...573

Recenzie a anotácie
V o j á č e k, L. – S c h e l l e, K.: Právní dějiny na území Slovenska (Lysý, M.) ... 576
D r g o n c o v á, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a Európskej únii (Bárány, E.) ... 578
P a u l i č k o v á, A. – B a k e š, M. a kol.: Finančné právo na Slovensku a v Čechách (Martiček, J.) ... 581
M a m o j k a, M. ml.: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (Ďurica, M.) ... 583
P ř i b y l, S.: Konfesněprávní studie (Čeplíková, M.) ... 584

Celoročný obsah ... 587


Articles
V o z á r, J.: Legislative faux pas ... 475
Š v i d r o ň, J.: The formation of scientific system of intellectual property law. Part II.: Period after year 1989 ... 490
K r á l i č k o v á, B.: Relationship between copyright and economic competition – permanent conflict? ... 508
H o d á s, M.: Cumulative citation of publication source of the EC/EU legal acts in the multilingual environment of the European Union ... 521
K o r d í k, M.: System of penal law and its structure (theoretical classification) ... 535
P i d a, J.: Application of the Principle ne bis in idem ... 548
K l á t i k, J.: Constitutional dimension of Slovak penal law as a part of the European legal space ... 559

From Scientific Life ... 569

Book Reviews and Annotations ... 576

Annual Contents ... 587

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET