Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (6) )

Obsah

Články
S e h n á l e k, D.: Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě ... 485
K á č e r, M.: Domnienky v práve ... 502
H a n u š, L.: K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému) ... 516
T u z a, J.: Suverén a právo v moderním státě ... 541
K a l e s n á, K.: Ne bis in idem v súťažnom práve ... 550

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: K storočnici narodenia vzdelanca Štefana Lubyho ... 558
M a g u r o v á, H.: Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva ... 562
K u r i l o v s k á, L. – J a n á č, V.: Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989 (Štátnosť a symbolika v Strednej Európe po roku 1989) ... 565

Recenzie a anotácie
Š t e n p i e n, E.: Tripartitum (A. Švecová) ... 569
S t r a k a, J.: Lesk a bieda diplomacie (A. Pauličková) .... 572
V o z á r, J.: Postrehy právnika (L. Kurilovská) ... 576
B a b č á k, V. a kol.: Finančné právo a finančná správa (M. Sýkora) ... 578
Ž i t ň a n s k á, L. – O v e č k o v á, O. a kol.: Základy obchodného práva (T. Weissová) ... 580
V a n í č e k, Z.: Zákon o elektronických komunakacích (A. Hedrlín) ... 580

Celoročný obsah ... 582


Contents

Articles
S e h n á l e k, D.: Topical issues of the priority application of the Community law in relation to the Charter of Fundamental Rights and the Lisbon Treaty ... 485
K á č e r, M.: Presumptions in Law ... 502
H a n u š, L.: To moral argumentation postulate in the law (the basic outline of the problem) ... 516
T u z a, J.: Sovereign and law in a modern state ... 541
K a l e s n á, K.: Ne bis in idem in competition law ... 550

From ScientificLife ... 558
Book Reviews and Annotations ... 569
Annual Contents ... 582

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET