Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (6) )

Obsah

Články
N i k o d ý m, D.: Druhá komora parlamentu ... 531
K u k l i š, P.: O verejnosprávnej činnosti (I. časť) ... 545
V o z á r, J. – L a p š a n s k ý, L.: Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku ... 558
Ď u r e c h o v á, J.: K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva ... 577
J a n á č, V.: Problematika zastúpenia akcionára na valných zhromaždeniach a niektoré vybrané otázky ... 589
K r á l i č k o v á, B.: Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia ... 601

Z vedeckého života
O v e č k o v á, O.: Prejudiciálna otázka v európskom práve ... 617
O n d ř e j k o v á, J. – O n d ř e j e k, P.: Zpráva z mezinárodní konference Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě ... 618

Recenzie a anotácie
S a n d s, P. – M a c k e n z i e, R. – S h a n y, Y.: Manuál medzinárodných súdov a tribunálov (K. Chovancová) ... 622
P i n z, J.: Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát (E. Bárány) ... 633
H a j n, P.: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži (J. Vozár) ... 636
P r o c h á z k a, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii (P. Colotka) ... 639
P a l ú š, I. – J e s e n k o, M. – K r u n k o v á, A.: Obec ako základ územnej samosprávy (P. Kukliš) ... 641
D r g o n e c, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky (J. Chovanec) ... 642
Š t a n g o v á, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu (J. Matejka) ... 645

Celoročný obsah ... 648


Contents

Articles
N i k o d ý m, D.: Second Chamber of Parliament ... 531
K u k l i š, P.: On a public administration activity (Part I) ... 545
V o z á r, J. – L a p š a n s k ý, L.: Comparative advertising in Slovak law ... 558
Ď u r e c h o v á, J.: About harmonization and unification of international commercial law ... 577
J a n á č, V.: The problems with the representation of the shareholder on general assembly and the selected issues ... 589
K r á l i č k o v á, B.: Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law in the Slovak and Czech legal order with emphasize on the practice abuse of dominant position ... 601

From Scientific Life
O v e č k o v á, O.: Prejudicial question in European law ... 617
O n d ř e j k o v á, J. – O n d ř e j e k, P.: Report from the international conference Methodology of inter.pretation of law as a guarantee of legal certainty in a contemporary democratic society governed by the rule of law ... 618

Book Reviews and Annotations
S a n d s, P. – M a c k e n z i e, R. – S h a n y, Y.: Manual of international courts and tribunals (K. Chovancová) ... 622
P i n z, J.: Natural law theory and a modern state respecting the rule of law (E. Bárány) ... 633
H a j n, P.: Community and Czech law against unfair competition (J. Vozár) ... 636
P r o c h á z k a, R.: The nation and judges in a constitutional democracy (P. Colotka) ... 639
P a l ú š, I. – J e s e n k o, M. – K r u n k o v á, A.: Municipality as a basis of territorial self-government (P. Kukliš) ... 641
D r g o n e c, J.: Protection of constitutionality by the Constitutional Court of the Slovak Republic (J. Chovanec) ... 642
Š t a n g o v á, V.: Equal treatment and prohibition of discrimination in labour law (J. Matejka) ... 645

Annual contents ... 648

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET