Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (6) )

Obsah

Članky
S v á k, J. – B a l o g, B.: Ústavnoprávny režim vystúpenia Slovenskej republiky z Európskej únie ... 511
C o l o t k a, P.: Európa v horizonte konštrukcie ... 526
B e r d i s o v á, L.: O skeptikovi Kripkensteinovi a jeho vplyve na diskusiu o neurčitosti práva ... 534
P e l i k á n o v á, I.: Právní odpovědnost a její současné vývojové tendencie s přihlédnutím ke zvláštnostem českého práva ... 549
L a p š a n s k ý, L.: Typy zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže ... 567
M a g u r o v á, Z.: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora ... 584

Z vedeckého života
R u ž b á r s k y, R.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov v národnom a európskom pohľade ... 601
C i s k o, L.: Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie) ... 603

Recenzie a anotácie
M a s o p u s t, Z. (ed.): Právo a stát na stránkach Právníka: 150 let českého právnického časopisu (M. Káčer) ... 606
J a n č o, M. – J u r č o v á, M. – N o v o t n á, M. a kol.: Európske súkromné právo (K. Csach) ... 608
S l á d e č e k, V. – T o m o s z k o v á, V.: Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy (J. Vačok) ... 612
H r o n s k ý, M. Trianon – Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918–1920) (J. Chovanec) ... 614

Celoročný obsah ... 616


Contents

Articles
S v á k, J. – B a l o g, B.: The Constitutional regime of withdrawal of the Slovak Republic from the European Union ... 511
C o l o t k a, P.: Europe in horizon of construction ... 526
B e r d i s o v á, L.: On sceptic Kripkenstein and his influence on discussion about indeterminacy of law ... 534
P e l i k á n o v á, I.: Liability and its development trends with regard to some specifics of Czech law ... 549
L a p š a n s k ý, L.: Types of interventions of public authorities into competition according to § 39 of the Act on Protection of Competition ... 567
M a g u r o v á, Z.: Positive measures aimed to gender equality in judgments of the European Court of Justice ... 584

From Scientific Life
R u ž b á r s k y, R.: Report from international scientific conference Constitution of the Slovak Republic – Twenty years from national and European perspective ... 601
C i s k o, L.: Meeting of Departments of Commercial Law of the Czech Republic and the Slovak Republic (report from conference) ... 603

Book Reviews and Annotations
M a s o p u s t, Z. (ed.): Law and State on pages of Právník: 150 years of the Czech law magazine (M. Káčer) ... 606
J a n č o, M. – J u r č o v á, M. – N o v o t n á, M. et col.: European private law (K. Csach) ... 608
S l á d e č e k, V. – T o m o s z k o v á, V.: Administrative justice in the Czech Republic and in some European countries (J. Vačok) ... 612
H r o n s k ý, M. Trianon – Formation of state borders of Slovakia and its security problems (1918 – 1920) (J. Chovanec) ... 614

Annual Contents ... 616

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET