Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (6) )

Obsah

Članky
S t r a u s, J.: Režim Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy – ETSI: Zásady, rozhodné právo a účinok ETSI voči predloženým vyhláseniam ... 543
B á r á n y, E.: Viazanosť štátu vlastným právo ako príklad cirkularity v práve ... 567
N i k o d ý m, D.: Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády ... 582
J a n á č, V.: Anonymita akcionárov ... 597
K u r i l o v s k á, L. – Š i š u l á k, S.: Kontrola kriminality policajtov – vyváženosť represie a prevencie ... 614

Informácie
C o l o t k a, P.: Úvod do prostredia belgického konštitucionalizmu ... 627

Z vedeckého života
J a n á č, V.: Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953-2013) ... 632
Š a b o v á, Z.: Správa z medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy súťažného práva“ ... 636
C i s k o, L.: Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie) ... 639

Recenzie a anotácie
V o z á r, J.: Právo proti nekalej súťaži (O. Ovečková) ... 645
S t r á ž n i č k á, V. a kol.: Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv (J. Šikuta) ... 646
J i r á s e k, J. (ed.): Ústava ve stínu politiky? (M. Hodás) ... 648
H o r á k o v á, M. – T o m o s z k o v á, V.: Správní řízení v zemích EÚ (J. Vačok) ... 650

Celoročný obsah ... 652


Contents

Articles
S t r a u s, J.: Regime of European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Policy, applicable law and effect of ETSI against given declarations ... 543
B á r á n y, E.: State´s obliagation to respect its own law as an example of the circularity in law ... 567
N i k o d ý m, D.: Competences of the President in a parliamentary form of government ... 582
J a n á č, V.: Shareholders’ anonymity ... 597
K u r i l o v s k á, L. – Š i š u l á k, S.: Control of crime among the police – balance of prevention and repression ... 614

Information
C o l o t k a, P.: Introduction to the environment of Belgian constitutionalism ... 627

From Scientific Life
J a n á č, V.: Self-awareness of legal science. Report from international scientific conference held on the occasion of the 60th anniversary of foundation of the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences (1953-2013) ... 632
Š a b o v á, Z.: Report from international conference „Current trends of competition law“ ... 636
C i s k o, L.: Meeting of Departments of Business Law of the Czech Republic and the Slovak Republic (report from conference) ... 639

Book Reviews and Annotations
V o z á r, J.: Law against unfair competition (O. Ovečková) ... 645
S t r á ž n i č k á, V. et al.: International and European protection of human rights (J. Šikuta) ... 646
J i r á s e k, J. (ed.): Constitution in the shadow of policy? (M. Hodás) ... 648
H o r á k o v á, M. – T o m o s z k o v á, V.: Administrative procedure in EU member countries (J. Vačok) ... 650

Annual Contents ... 652

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET