Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (6) )

Obsah

Články
N i k o d ý m, D.: Ústavná legislatíva a otvorené problémy ... 555
C o l o t k a, P.: Ústava Slovenskej republiky v kontextoch europeizácie ... 563
F r ť a l o v á, A.: Simulovaný právny úkon ako actum contra legem v pracovnom práve ... 570
Š u l e k o v á, Ž.: Zásada jedna akcia – jeden hlas a úvaha nad novými druhmi akcií ... 584
P o t o m o v á, K.: Nové cirkvi a náboženské spoločnosti vo vzťahu so štátom ... 603
K r i p p e l, M.: Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ... 621

Informácie
H u l l o v á, M.: Korupcia a transparentnosť verejného obstarávania v podmienkach SR ... 639

Z vedeckého života
B l a h o, P. K osemdesiatke prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. ... 649
K a p e l, J.: Správa z konferencie „Corporate governance ve střední Evropě“ konanej dňa 30. mája 2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe ... 654
Š t e f a n k o v á, Z.: Trnavské právnické dni 2014 (správa z plenárneho zasadnutia konferencie a z rokovania sekcie medzinárodného a európskeho práva) ... 657

Recenzie a anotácie
M a t e j k a, J.: Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí (M. Boháček) ... 661
Š v e c o v á, A.: Trnavské meštianske závety (1700 –1871) (V. Kleňová) ... 664

Celoročný obsah


Contents

Articles
N i k o d ý m, D.: Constitutional Legislation and Open Problems ... 555
C o l o t k a, P.: The Constitution of the Slovak Republic within contexts of Europeanization ... 563
F r ť a l o v á, A.: Simulated legal act as an actus contra legem in labour law ... 570
Š u l e k o v á, Ž.: One share one vote principle and reflection on different classes of shares ... 584
P o t o m o v á, K.: New churches and religious movements in a relationship with the state ... 603
K r i p p e l, M.: Current changes in social insurance related to status of persons, who carry out work under agreemanets on work performed outside employment relationship in social insurance ... 621

Information
H u l l o v á, M.: Corruption and Transparency of Public Procurement in the Conditions of SR ... 639

From Scientific Life
B l a h o, P. To Eighty of prof. JUDr. Jan Lazar, DrSc. ... 649
K a p e l, J.: Report from the Conference „Corporate Governance in the Central Europe“ held on May 30, 2014 at the Faculty of Law of the Charles University in Prague ... 654
Š t e f a n k o v á, Z.: Trnava Days of Law 2014 (Plenary Proceedings and Proceedings in International and European Law Section) ... 657
.
Book Reviews and Annotations
M a t e j k a, J.: Internet as Object of Law: Search for a Balance between Autonomy and Privacy (M. Boháček) ... 661
Š v e c o v á, A.: Trnava burghers’ testaments (1700 – 1871) (V. Kleňová) ... 664

Annual Contents

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET