Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (6) )

Obsah

Články
L a z a r, J.: Vznik a miesto vecného práva v súkromnoprávnom poriadku (II. časť) ... 545
E l b e r t, Ľ.: Regionalizmus ako nástroj zmeny vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva. (Pluralizmus na obzore) II. časť ... 560
N i k o d ý m, D.: Národná rada Slovenskej republiky v parlamentnej forme vlády ... 571
M a z á k, J. – J á n o š í k o v á, M.: Charta základných práv EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny ... 590
N e m e c, J. – K u k l i š, P.: O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy ... 602

Právo a spotrebiteľ
M o r a v č í k o v á, A.: Stanovisko NS SR k žalobným návrhom založeným na zmenke vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa ... 612

Z vedeckého života
H l o b í k o v á, D.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve ... 622

Recenzie a anotácie
M o s n ý, P. – L a c l a v í k o v á, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (J. Drgo) ... 624

Celoročný obsah ... 627


Contents

Articles
L a z a r, J.: Origin and place of the law of property in the private law code. (Part Two) ... 545
E l b e r t, Ľ.: Regionalism as a Tool for Change of the Relationship between International and Municipal Law (Pluralism on the horizon), Part Two ... 560
N i k o d ý m, D.: The National Council of the Slovak Republic in a parliamentary form of government ... 571
M a z á k, J. – J á n o š í k o v á, M.: The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Proceedings on the Conformity of Legal Provisions before the Constitutional Court of the Slovak republic: So far Routine Approach instead of the Doctrine ... 590
N e m e c, J. – K u k l i š, P.: On some linguistic problems in the theory of public administration ... 602

Law and condsumer
M o r a v č í k o v á, A.: Opinion of the Supreme Court of SR to pleas in law based on a promissory note in relation to consumer protection ... 612

From scientific life
H l o b í k o v á, D.: Report from the international scientific conference XII. Luby’s Legal Days. Compensation as Remedy in Private Law ... 622

Reviews and annotations
M o s n ý, P. – L a c l a v í k o v á, M.: History of State and Law in Slovakia II. (J. Drgo) ... 624

Annual Contents ... 627

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET