Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 101 | 2018

English version 

Články

Pojetí obecných paradigmat práva pohledem Emila Svobody ... 535
E l i á š, K.

Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR ... 554
K á č e r, M.

Peripetie eurokonformného výkladu ustanovení o osobnej pôsobnosti zákona o ochrane hospodárskej súťaže na činnosť verejného zdravotného poistenia ... 566
L a p š a n s k ý, L.

K spôsobilosti nekalosúťažného konania privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom ... 583
Z l o c h a, Ľ.

Kategórie vedľajších dojednaní k akcionárskym zmluvám ... 597
J a n á č, V.

Diskusia

Zložité cesty rekodifikácie súkromného práva ... 607
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

Trnavské právnické dni. Sekcia dejiny práva ... 615
L a n c z o v á, I.

Recenzie a anotácie

E l i á š, K. (ed.) Svoboda, E.: Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla (J. Vozár) ... 618

B e l l i n g, V., K o l l e r t, L. a kol.: Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii (M. Sekerák) ... 620

Č u n d e r l í k, Ľ. a kol.: Právo finančného trhu (J. Šimonová) ... 623

Celoročný obsah

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET