Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Základné informácie

English version 

Právny obzor je recenzovaný teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor je najstarší odborný časopis v oblasti práva na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne Strednej Európy. Printová verzia časopisu vychádza kontinuálne od roku 1917.

Každoročne vychádza 6 čísel časopisu v slovenskom jazyku.

Od roku 2017 vydavateľ kontinuálne vydáva aj špeciálne anglické číslo, ktoré je vydávané raz ročne v rámci daného ročníka časopisu, a ktoré obsahuje originálne vedecké články domácich a zahraničných autorov napísaných výhradne v anglickom jazyku. Špeciálne číslo časopisu v anglickom jazyku je užívateľom v jeho online podobe k dispozícií v režime OPEN ACCESS prostredníctvom webovej stránky časopisu.

Full-content online obsah jednotlivých čísel časopisu vydávaných v slovenskom jazyku je užívateľom k dispozícií od ročníka 2019. Vydavateľ uplatňuje vydavateľské embargo v trvaní 3 mesiacov.

Časopis uverejňuje originálne a vedecké články z rozličných odvetví štátu a práva od domácich a zahraničných autorov. Každoročne býva uverejnených 30 až 34 vedeckých článkov. Všetky referencie sú uvádzané v latinke. Uverejnenie každého rukopisu podlieha súhlasu redakčnej rady vydavateľa, pričom každý rukopis je vopred recenzovaný vždy najmenej dvoma recenzentmi, odborníkmi v danej oblasti práva, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné (double blind peer review procedure) (bližšie pozri PRE AUTOROV/RECENZNÉ KONANIE).

Časopis má medzinárodný presah a je indexovaný v INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS, ktorý je vydávaný spoločnosťou William S. Hein & Co., Inc., a ktorý je súčasťou databáza HeinOnline.

Názvy článkov, abstrakty a kľúčové slová sú zverejňované v elektronickej databáze The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (https://cejsh.icm.edu.pl/).

Štruktúra obsahu

Každé vydanie časopisu obsahuje 4 až 5 vedeckých článkov. Každý vedecký článok obsahuje abstrakt v anglickom jazyku, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry (bibliografický zoznam prameňov).

Okrem vedeckých článkov vydanie časopisu obsahuje aj pravidelné rubriky "Z vedeckého života", v ktorej sa informuje o významných vedeckých udalostiach konaných doma a v zahraničí a "Recenzie a anotácie", ktorá poskytuje informácie a recenzie k domácim a zahraničným publikáciám týkajúcich sa otázok štátu, práva a aj právnej filozofie vydanými domácimi a zahraničnými vydavateľstvami.

Súčasťou časopisu býva aj stĺpček "Novinky", ktorý obsahuje informácie o konaných obhajobách zaujímavých vedeckých prác (dizertácií), habilitačných prednášok nových docentov, profesorov ako aj informácie o významných životných jubileách vedeckých osobností z oblasti právnej vedy.

Spolupráca s Wolters Kluwer

Počnúc rokom 2016 začal vydavateľ spolupracovať s renomovaným zahraničným vydavateľstvom právnickej literatúry, spoločnosťou Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.sk/), ktorá v rámci spolupráce zabezpečuje tlač a distribúciu časopisu.

Spoločnosť Wolters Kluwer rovnako zabezpečuje predaj časopisu ako aj súvisiace marketingové aktivity.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET