Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Redakčná rada

English version 
Redakčná rada dohliada na zachovávanie vysokej kvality publikovaných výstupov ako aj na dodržiavanie vysokých profesijných a etických štandardov v procese hodnotenia a uverejňovania zaslaných rukopisov v časopise.

Redakčná rada každoročne schvaľuje edičný plán na nasledujúci kalendárny rok a kontroluje jeho plnenie. Redakčná rada najmä dohliada, aby nedochádzalo k žiadnemu oneskoreniu alebo prerušeniu v termínoch vydávania jednotlivých čísel časopisu.

Zloženie redakčnej rady

Redakčnú radu tvoria odborníci v oblasti právnych vied s medzinárodným renomé.

Vydavateľ rozšíril redakčnú radu časopisu o významných zahraničných členov, menovite o prof. Jamesa E. Moliternoa z Washington and Lee University, USA a prof. Woutera Veraarta z Vrije Universiteit v Amsterdame, Holandsko.

Redakčná rada má domácich aj zahraničných členov, ktorí pochádzajú z USA, Holandska, Poľska, Maďarska, Českej republiky.

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Jan Bárta, CSc. |Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. |Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. | Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. | Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

Doc. Dr. Ivan Halász, PhD. | Spoločenskovedné výskumné centrum MAV, Budapešť, Maďarsko

Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. |Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. | Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Peter Kukliš, CSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

Prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki |Univerzita Łódź, Łódź, Poľská republika

Prof. James E. Moliterno | Washington and Lee University, USA

Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. | Právne služby Európskej komisie, Brusel, Belgicko

prof. Wouter Veraart | Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandsko

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET