Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Redakčná rada

English version 
Redakčná rada dohliada na zachovávanie vysokej kvality publikovaných výstupov ako aj na dodržiavanie vysokých profesijných a etických štandardov v procese hodnotenia a uverejňovania zaslaných rukopisov v časopise.

Redakčná rada každoročne schvaľuje edičný plán na nasledujúci kalendárny rok a kontroluje jeho plnenie. Redakčná rada najmä dohliada, aby nedochádzalo k žiadnemu oneskoreniu alebo prerušeniu v termínoch vydávania jednotlivých čísel časopisu.

Zloženie redakčnej rady

Redakčnú radu tvoria odborníci v oblasti právnych vied s medzinárodným renomé.

Vydavateľ rozšíril redakčnú radu časopisu o významných zahraničných členov, menovite o prof. Jamesa E. Moliternoa z Washington and Lee University, USA a prof. Woutera Veraarta z Vrije Universiteit v Amsterdame, Holandsko.

Redakčná rada má domácich aj zahraničných členov, ktorí pochádzajú z USA, Holandska, Poľska, Maďarska, Českej republiky.

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Jan Bárta, CSc. |Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. |Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. | Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. | Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

Doc. Dr. Ivan Halász, PhD. | Spoločenskovedné výskumné centrum MAV, Budapešť, Maďarsko

Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. |Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. | Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Peter Kukliš, CSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

Prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki |Univerzita Łódź, Łódź, Poľská republika

Prof. James E. Moliterno | Washington and Lee University, USA

Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. | Právne služby Európskej komisie, Brusel, Belgicko

prof. Wouter Veraart | Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandsko

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. |Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET