Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Hlavní a výkonní redaktori

English version 
Hlavní redaktori a Výkonní redaktori časopisu od 1917

Roky

Hlavný redaktor

Výkonný redaktor

1917 - 1920

JUDr. Emil Stodola

JUDr. Emil Stodola

1921 - 1936

JUDr. Vladimír Fajnor

JUDr. Cyril Bařinka

1936 - 1937

Prof. JUDr. Karol Laštovka

JUDr. Cyril Bařinka

1937 - 1939

Doc. JUDr. Jozef Fundárek

JUDr. Cyril Bařinka

1939 - 1945

Doc. JUDr. Jozef Fundárek

-

1946 - 1948

Prof. JUDr. Štefan Luby

-

1949 - 1950

JUDr. Július Viktory

-

1951

Rudolf Strechaj

JUDr. Ján Feješ

1952 - 1953

Rudolf Strechaj

JUDr. Vojtech Zlatný

1954 - 1955

JUDr. Ladislav Šubert

JUDr. Vojtech Zlatný

1956 -1962

JUDr. Ladislav Šubert

-

1963 - 1968

JUDr. Ladislav Šubert

prom. práv. Augustín Jágerský

1969

Doc. Félix Vašečka

JUDr. Oto Štepnička

1970

JUDr. Ján Azud

JUDr. Oľga Ovečková, CSc.

1971 - 1972

JUDr. Ján Azud

JUDr. Ján Krajčík

1973 - 1975

JUDr. Ján Azud

JUDr. Mária Bašistová

1976 - 1990

JUDr. Ján Azud

JUDr. Miloš Řehůřek, CSc.

1991

Doc. Ján Bakiča, CSc.

JUDr. Štefan Šebesta

1992 - 1993

Doc. Ján Bakiča, CSc.

JUDr. Tatiana Weissová

1994 - 1995

JUDr. Eduard Barány, CSc.

JUDr. Tatiana Weissová

1996 - 2016 Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. JUDr. Tatiana Weissová

2016

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET