Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Hlavný redaktor

English version 
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Narodená:

5. marca 1939

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1956-1961)
CSc. (1968); DrSc. (1984); Doc. (1992); Prof. (1997)

Študijné pobyty:

Poľsko, Nemecko, ZSSR, Maďarsko, Kuba, Juhoafrická republika

Profesné zameranie:

občianske právo, obchodné právo, hospodárske právo

Pracoviská a významné funkcie:

Hlavná redaktorka časopisu Právny obzor (1996 - súčasnosť);

Členka legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1993 - súčasnosť);

Vedúca vedecká pracovníčka a predsedníčka vedeckej rady Ústavu štátu a práva SAV; V rokoch 1988 až 1995 viedla ústav v pozícií riaditeľky;

Je členkou Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory, pôsobí ako konzultant v advokátskej kancelárii White & Case a rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie;

V minulosti pôsobila aj ako externý vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a bola členkou komisie vlády ČSFR pre prípravu Obchodného zákonníka.

Najvýznamnejšie publikácie:

autorka alebo spoluautorka celého radu význaných publikácii z odboru obchodné právo:

Zodpovednosť v hospodárskom práve (1983), Slovník obchodného práva (vedúca autor. kol. Bratislava - 1994, Praha – 1996), Zmluvná pokuta (1994, 2011), Obchodný zákonník, komentár 1. a 2. diel. (vedúca autor. kol. 2005, 2008, 2012, štvrté vydanie v tlači 2016), Základy obchodného práva (vedúca autor. kol.) 1. diel (2009), 2. diel (2010) druhé vydanie (2013), Premlčanie v obchodnom práve (2015), desiatky článkov a štúdií publikovaných v odborných časopisoch doma i v zahraničí;

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

členka Učenej spoločnosti pri SAV

Najvýznamnejšie ocenenia:

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti právnych vied (2003).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET