Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Recenzné konanie

English version 
Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky. Ponúknuť rukopis v priebehu recenzného konania inému časopisu je považované za neetické.

Rukopisy zaslané redakcii prechádzajú pred ich prijatím k publikovaniu obojstranne anonymným recenzným konaním. V rámci recenzného konania posudzujú každý zaslaný rukopis nezávisle najmenej dvaja recenzenti určení Redakčnou radou alebo niektorým z jej členov. Každý z recenzentov musí byť odborníkom v oblasti práva, ktorej sa zaslaný rukopis týka. Posudky na rukopisy nie sú zadávané na posúdenie osobám, ktoré sú s autorom / autorkou inštitucionálne či inak prepojené.

Recenzenti pristupujú k hodnoteniu zaslaných rukopisov profesionálne, objektívne, nezávisle a nestranne. Pre správne hodnotenie rukopisu sa vyžaduje analýza silných a slabých stránok hodnoteného diela. Recenzenti hodnotia rukopisy najmä z hľadiska vedeckého prínosu. Zároveň sa hodnotí:

1. formálna stránka rukopisu, t.z. zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu s ohľadom na štylizáciu a dodržiavanie členenia textu podľa zásady jedna myšlienka = jeden odsek;

2. osnova rukopisu;

3. terminológia, t.z. správnosť a jednotnosť používanej terminológie;

4. vecná stránka (napríklad vymedzenie riešenej otázky, predstavenie stavu pozitívneho práva pri riešení vymedzenej otázky, prínos autora k riešeniu vymedzenej otázky, vysporiadanie sa autora s odlišnými právnymi názormi a pod.);

5. dodržiavanie predpísaného spôsobu citácií od iných autorov

Súčasťou hodnotenia sú aj návrhy a komentáre recenzenta k hodnotenému dielu z pohľadu vyššie uvedených hodnotiacich kritérií podporené konkrétnymi argumentmi.

Výsledkom hodnotenia je recenzný posudok, na základe ktorého recenzent Redakčnej rade odporučí rukopis na zverejnenie, neodporučí rukopis zverejniť alebo odporučí rukopis zverejniť po zapracovaní pripomienok recenzenta. V prípade ak výsledkom hodnotenia bolo odporučenie recenzenta uverejniť dielo až po zapracovaní pripomienok a autor uvedené pripomienky zapracoval, je recenzentovi takýto doplnený rukopis pridelený na kontrolu. Pokiaľ autor v stanovenom termíne pripomienky recenzenta odmietol zapracovať, rukopis autora nebude doporučený na zverejnenie.

V rámci recenzného konania sú recenzenti povinní zachovávať mlčanlivosť, dodržiavať nediskriminačný prístup a informovať výkonného redaktora o možnej existencii konfliktu záujmov. Uvedené povinnosti recenzentov sú bližšie vymedzené v rámci Pravidiel publikačnej etiky a pravidiel správnej publikačnej praxe.

Priebeh recenzného konania a informovanie autorov

1. Potvrdenie prijatia príspevku (e-mail)

2. Výber vhodných recenzentov: 1-5 pracovných dní

3. Informácie o začatí recenzovania (e-mail)

4. Spracovanie posudku recenzentom: 15 dní

5. Informácie o prijatí posudkov (e-mail)

6. Vyhodnotenie posudkov redakciou: 5 pracovných dní

7. Ak je potrebný revízny posudok:

7.1 Informácia o odoslaní žiadosti o revízny posudok (e-mail)

7.2 Spracovanie revízneho posudku recenzentom: 15 dní

7.3 Informácie o prijatí revízneho posudku (e-mail)

7.4 Vyhodnotenie a uzatvorenie recenzného konania: 5 pracovných dní

8. Oznámenie výsledku recenzného riadenia (e-mail)

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET