Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Pravidlá publikačnej etiky a postupy správnej publikačnej praxe

English version 
Autori

Autorstvo diela

Autor vyhlasuje, že je osobou, ktorá zaslaný rukopis ako slovesné autorské dielo vytvorila a/alebo autor v danom prípade koná v mene a na účet svojho zamestnávateľa (zamestnanecké dielo).

V prípade, ak je dielo výsledkom duševnej tvorivej činnosti dvoch alebo viacerých autorov a vklady autorov nemožno odlíšiť a použiť ich ako samostatné diela, potom ide o spoluautorstvo. V prípade spoluautorstva koná v rámci solidárnej zodpovednosti za všetkých spoluautorov autor, ktorý rukopis do redakcie časopisu Právny obzor odoslal. Tento autor je povinný sa uistiť, že všetci spoluautori schválili finálnu verziu rukopisu a jeho odoslanie na recenzovanie a prípadné zverejnenie v časopise. Zároveň zodpovedá za plnenie pokynov vydavateľa a tiež za priebežnú komunikáciu s vydavateľom a ostatnými spoluautormi.

Autor je výlučne zodpovedný za správne označenie diela (rovnako platí aj pre prípad spoluautorstva), obsah zaslaného rukopisu (najmä, že rukopis neporušuje autorské práva tretích osôb a nezasahuje do nich), ako aj za výsledky svojho výskumu, ktoré majú byť zverejnené a rozširované prostredníctvom časopisu Právny obzor.

Označenie grantovej podpory

Ak dielo vzniklo vďaka finančnej podpore z niektorej grantovej schémy (napr. VEGA, APVV alebo z prostriedkov EÚ), autor túto informáciu v úplnej verzii rukopisu uvedie.

Udelenie nevýhradnej licencie

Podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon) sa písomná forma licencie na používanie diela nevyžaduje, pokiaľ autor udelil nevýhradnú licenciu. Autor zaslaním rukopisu do redakcie časopisu Právny obzor udeľuje vydavateľovi nevýhradnú licenciu na používanie diela v znení, ktoré je uvedené priamo v časopise a aj na webovej stránke www.pravnyobzor.sk.

Originálnosť diela, vzory citácií a zákaz plagiátorstva

Autor je povinný dodržiavať právne predpisy autorského práva, t. z. najmä sa nesmie dopúšťať plagiátorstva. Dielo a prezentované myšlienky autora sú buď originálne, alebo sú v rukopise riadne citované, ak pochádzajú z diel iných autorov. Vzory citácií (monografia, časopisecká literatúra, on-line zdroje, atď.) sú uvedené priamo na webovej stránke www.pravnyobzor.sk. Autor tiež uvedie bibliografický zoznam literatúry použitej pri tvorbe diela.

Opakované, nadbytočné a súbežné publikácie

Autor vyhlasuje, že zaslaný rukopis: (i) nie je dielom, ktoré už autor v minulosti vytvoril a/alebo ktoré už v minulosti publikované bolo; (ii) bol zaslaný na recenzovanie výlučne do časopisu Právny obzor; a (iii) predmetný rukopis autor nezasielal na recenzovanie/zverejnenie do žiadneho iného časopisu, periodika, zborníka iného vydavateľa.

Ďalšie práva a povinnosti autorov

Autor bude dodržiavať pokyny redakcie určené pre autorov týkajúce sa rukopisu, jeho rozsahu, členenia a ďalších úprav textu. Pokyny pre autorov sú zverejnené/dostupné priamo v časopise a na webovej stránke www.pravnyobzor.sk.

Autor má právo na vykonanie autorskej korektúry, avšak najneskôr do času určeného redakciou tak, aby sa nezvyšovali náklady spojené s vydaním diela. Ak autor zistí významnú chybu alebo nepresnosť vo zverejnenom diele, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať redakciu a spolupracovať s ňou pri uskutočnení nápravy. Autor poskytuje recenzentom a redakcii v priebehu recenzného konania potrebnú súčinnosť.

Autor má v prípade zverejnenia diela v časopise Právny obzor právo na: (i) bezodplatné poskytnutie minimálne 1 kusu rozmnoženiny diela (1 výtlačok časopisu, v ktorom je článok autora zverejnený); (ii) autorskú odmenu (honorár), ktorého výšku a spôsob vyplatenia autorovi určuje redakcia.

Redakcia zabezpečuje, že rukopisy autorov, ktoré vydavateľ schválil na uverejnenie, sú digitálne uchovávané prostredníctvom webovej stránky časopisu. Autori za uvedenú službu neplatia vydavateľovi žiadne poplatky.

Právne vzťahy medzi vydavateľom, redakciou a autorom, spoluautormi sa riadia slovenským právom.

Redakcia časopisu

Rozhodnutie o zverejnení diela a recenzné konanie

Redakcia posudzuje/hodnotí zaslané rukopisy autorov výlučne na základe vedeckého prínosu a odbornej kvality diela prostredníctvom redakčnej rady a recenzného konania. Recenzné konanie je bezodplatné; autor vydavateľovi neplatí žiadne prostriedky v súvislosti s hodnotením a zverejnením rukopisu ako diela v časopise Právny obzor.

O zverejnení alebo nezverejnení rukopisu v časopise Právny obzor rozhoduje s konečnou platnosťou redakčná rada na základe výsledkov recenzného konania (hodnotenia). Bez predchádzajúceho súhlasu redakčnej rady nemožno rukopis uverejniť.

Redakčná rada a hlavný šéfredaktor

Menný zoznam členov redakčnej rady spolu s miestom ich pôsobenia je zverejnený v časopise ako aj na webovej stránke www.pravnyobzor.sk. Minimálne 1/3 členov redakčnej rady pochádza zo zahraničia (medzinárodný prvok členstva). Každý z členov redakčnej rady je vedeckou osobnosťou v príslušnom odvetví práva s dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodným renomé.

Redakčná rada dohliada na zachovávanie vysokej kvality publikovaných výstupov ako aj na dodržiavanie vysokých profesijných a etických štandardov v procese hodnotenia (vrátane predchádzania konfliktu záujmov a zákazu diskriminácie) a uverejňovania autorských diel v časopise. Redakčná rada a/alebo určený člen redakčnej rady určujú recenzentov na hodnotenie doručených rukopisov.

Redakčná rada každoročne schvaľuje edičný plán na nasledujúci kalendárny rok a kontroluje jeho plnenie. Najmä dohliada, aby nedochádzalo k žiadnemu oneskoreniu alebo prerušeniu v termínoch vydávania jednotlivých čísel časopisu.

Za riadenie, operatívu a komunikáciu v súvislosti s vydávaním časopisu zodpovedá hlavný šéfredaktor. Hlavný šéfredaktor je oprávnený konkrétne úlohy delegovať na výkonných redaktorov.

Zachovávanie mlčanlivosti

Všetky rukopisy prijaté od autorov na recenzné konanie sa považujú za dôverné dokumenty a redakcia bude do zverejnenia rukopisu s nimi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.

Vybavovanie sťažností

Redakcia prijíma prípadné sťažnosti týkajúce sa porušenia právnych a etických princípov v súvislosti so zaslaným rukopisom alebo zverejneným dielom. Každú doručenú sťažnosť vydavateľ vyhodnocuje. V prípade opodstatnenosti redakcia uskutoční kroky smerujúce k náprave porušených práv bez zbytočného odkladu.

Kontaktné informácie

Všetky kontaktné informácie týkajúce sa redakcie časopisu, vydavateľa ako aj distribútora uvádza vydavateľ priamo v časopise a na webovej stránke www.pravnyobzor.sk.

Recenzenti

Recenzenti a recenzné konanie

Každý zaslaný rukopis posudzujú nezávisle najmenej dvaja recenzenti určení redakčnou radou alebo jedným z jej členov. Krížová kontrola hodnotenia medzi recenzentmi je prípustná. Každý z recenzentov musí byť odborníkom v oblasti práva, ktorej sa zaslaný rukopis týka.

Ak recenzenti nemôžu v stanovenom termíne hodnotenie rukopisu uskutočniť, ihneď o tejto skutočnosti informujú výkonného redaktora. Následne je pre hodnotenie určený nový recenzent. Recenzenti, ktorí neinformovali výkonného redaktora o prekážkach, uskutočnia hodnotenie rukopisu v termíne určenom redakčnou radou, resp. členom redakčnej rady.

Pre správne hodnotenie rukopisu sa vyžaduje analýza silných a slabých stránok hodnoteného diela. Recenzenti hodnotia rukopisy najmä z hľadiska vedeckého prínosu. Zároveň sa hodnotí:

(i) formálna stránka rukopisu, t. j. zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu s ohľadom na štylizáciu a dodržiavanie členenia textu podľa zásady jedna myšlienka = jeden odsek

(ii) osnova rukopisu

(iii) terminológia, t. j. správnosť a jednotnosť používanej terminológie

(iv) vecná stránka (napríklad vymedzenie riešenej otázky, predstavenie stavu pozitívneho práva pri riešení vymedzenej otázky, prínos autora k riešeniu vymedzenej otázky, vysporiadanie sa autora s odlišnými právnymi názormi a pod.)

(v) dodržiavanie predpísaného spôsobu citácií od iných autorov.

Súčasťou hodnotenia sú aj návrhy a komentáre recenzenta k hodnotenému dielu z pohľadu vyššie uvedených hodnotiacich kritérií podporené konkrétnymi argumentmi.

Výsledkom hodnotenia je recenzný posudok, na základe ktorého recenzent redakčnej rade odporučí rukopis na zverejnenie, neodporučí rukopis zverejniť alebo odporučí rukopis zverejniť po zapracovaní pripomienok recenzenta. V prípade, ak výsledkom hodnotenia bolo odporučenie recenzenta uverejniť dielo až po zapracovaní pripomienok a autor uvedené pripomienky zapracoval, je recenzentovi takýto doplnený rukopis pridelený na kontrolu. Pokiaľ autor v stanovenom termíne pripomienky recenzenta odmietol zapracovať, rukopis autora nebude odporučený na zverejnenie.

Recenzent bez zbytočného odkladu informuje výkonného redaktora, ak v priebehu recenzného konania zistí, že: (i) rukopis už bol ako dielo zverejnený v inom časopise, periodiku, zborníku alebo je dostupný on-line na internete, alebo že (ii) existuje podozrenie z porušenia autorských práv inej osoby, plagiátorstva a/alebo iného zásahu do autorských práv.

Na dodržiavanie vyššie uvedených povinností recenzentov v rámci recenzného konania dohliada redakčná rada.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET